zondag 29 juli 2007

Onze reizen site met foto's is klaar!

zaterdag 28 juli 2007

Leylijnen

Leylijnen zijn positieve energiebanen die in een kaarsrechte lijn de energie rond de aarde transporteren. Ze zijn ongeveer één meter breed en één meter hoog en je kunt ze beschouwen als kanalen waardoor kosmische energie stroomt. Deze kosmische energie van een hoge frequentie heeft een levendige inwerking op de aarde. Op plaatsen waar de leylijnen elkaar kruisen zijn ze extra krachtig. Deze plaatsen worden leycentra of krachtplaatsen genoemd. Een leycentrum is van nature positief, maar wanneer mensen op zo’n plek gevochten, gemoord of gemarteld hebben, dan wordt zo’n centra negatief.
Er lopen diverse rasters van leylijnen over de aarde, waaronder het Curry- en het Hartmann-netwerk. Netwerken die niet in een raster over de aarde liggen zijn bijvoorbeeld het leynetwerk en het Saturnusnetwerk, en lopen willekeurig in rechte lijnen over het aardoppervlak.

Hunebedden, grafheuvels, megalieten, tempels, piramiden en bijna alle bedevaartsoorden zijn op leycentra gebouwd. Het Gizeh-plateau waar de piramiden zijn gebouwd is één van de sterkste knooppunten van leylijnen ter wereld. Op deze leylijnen of leycentra zijn over de gehele wereld piramiden gebouwd, in Mexico, Guatemala, El Salvador, Ecuador, Peru, Japan en China. De piramidevorm bundelt de energie, deze bouwwerken dienden als poorten naar andere dimensies. Zelfs in Europa: in Itali
ë en Bosnië zijn piramiden gevonden.
Het orakel van Delphi stond op een bijzonder sterk centrum, met een uitstraling die maar liefst 27 km ver reikt. Dit punt heeft de eigenschap om helderziendheid en heldervoelendheid door te geven. De Romeinen bouwden hun wegen op deze rechte leylijnen, want door de positieve energie van de leylijnen, werden de soldaten minder snel moe en konden ze langere afstanden afleggen.
De Indianen hebben deze knooppunten altijd gekend en bij de Chinezen was de ‘Geest van de Aarde’ duizenden jaren lang een leidraad voor denken en doen. De Aboriginals in Australië noemen ze Droomlijnen’.
Tot ongeveer het jaar 1350 was het de gewoonte om kerken op leycentra te bouwen, maar vóór het christendom waren deze leycentra al heilige plaatsen. Na 1350 werd het door de paus verboden om nog langer kerken op leycentra te bouwen.
De moderne wetenschap heeft weinig belangstelling voor leylijnen, omdat volgens hen nooit is bewezen dat ze enig nut hebben. Toch zijn er diverse wetenschappers die er veel onderzoek naar hebben verricht, maar ze zijn nooit door de wetenschap geaccepteerd:
In 1846 bracht Ds. Edward Duke zijn boek "The Druidical Temples of Wilts" uit, waarin hij een mysterieuze noord-zuid lijn beschreef die de volgende heiligdommen van natuurreligies met elkaar verbond: Winterbourne Bassett, Avebury, Silbury Hill, Walker’s Hill, Casterley Camp en Stonehenge. Duke dacht toen nog aan een astronomische betekenis.
In 1870 gaf William Henry Black een lezing in Hereford over zijn onderzoekingen. Hij had daar 20 jaar aan gewerkt, en overal in Europa, India en China geheimzinnige lijnen gevonden, waarop prehistorische monumenten, maar ook kerken en kastelen stonden. Hij was er zeker van het grote ‘geheim van de ouden' te hebben herontdekt, maar de historici en archeologen verklaarden hem voor gek. Ook rijksastronoom Sir Norman Lockeyer kreeg niet veel bijval toen hij in het begin van de negentiende eeuw zich met het fenomeen bezig begon te houden. Hij liet zich hierdoor echter niet uit het veld slaan, en zette zijn werk voort, dat pas in 1983 werd uitgegeven.
In Engeland heeft Alfred Watkins rond 1921 aangetoond dat vele oude kerken en heiligdommen van de natuurreligies op één rechte lijn staan. Hij kwam daarachter doordat bepaalde paden in Herefordshire rechte verbindingen door het landschap leken te vormen. Bij zijn onderzoek naar deze lijnen kwam hij erachter dat veel plaatsnamen het begrip ‘Leah’ erin bevatten, wat volgens hem bescherming of luwte betekent. Deze rechte lijnen bleken leylijnen te zijn.
Indien de wetenschap het bestaan van leylijnen aanvaardt, wordt de betekenis van vele oudheden duidelijker en kunnen deze bouwwerken doelgerichter onderzocht worden.

Maya Tzolk'in Dag

Bekijk hier de horoscoop van vandaag.

Je kunt ook je Maya horoscoop opvragen onderaan de pagina.

http://www.mayanmajix.com/TZOLKIN/DT/DT.html

woensdag 25 juli 2007

Henoch, de bouwer van de piramiden van Gizeh

Henoch was een profeet of koning die lang geleden leefde, zeker voor de zondvloed. Voor de Egyptenaren was hij de god Tehuti of Thoth, de Grieken noemden hem Hermes, de Romeinen Mercurius, de Koran kent hem als Idris, de Azteken als Quetzalcoatl, de Maya’s als Kukulkan en de indiaanse volkeren in Zuid-Amerika als Viracocha. De leer van Henoch heeft grote invloed gehad op de oudere beschavingen, en de Renaissance in het westen was een direct gevolg doordat de teksten van Henoch opnieuw werden bestudeerd.
De Sumeriërs noemde hem Enmeduranna ‘Heer van de ME’s’, hij regeerde in Sippar, de ‘Vogelstad’. ME’s betekent die hemel en Aarde verbinden. In het Midden-Oosten zijn tientallen ‘ogen-idolen’ gevonden, dit zijn hoofdvormige beeldjes, waarvan de oogkassen leeg zijn die ooit voor heilige ‘orakelstenen’ waren bestemd. Die stenen ‘brachten het idool tot leven’ en maakten contact met de goden mogelijk. Zo droeg bijvoorbeeld de godin Isjtar een ME op het borstbeeld van haar gewaad, dat de naam ‘Kom, kom’ droeg. De ME’s waren een soort stenen die een licht uitstraalden, dat zelfs nog van een grote afstand gezien kon worden. Pas kort voor de zondvloed besloten de goden de mensen enkele ME’s toe te vertrouwen. In de Bijbel wordt een ME Terafim genoemd.
In Sumerische teksten wordt de ME
als volgt beschreven:
“Het eeuwige basisplan, dat voor de toekomst de bouw bepaalt.
Datgene dat de tekeningen uit oude tijd bevat en niet het geschrevene van de hoogste hemel.”
Wanneer leefde Henoch?
Wanneer Henoch precies leefde is onduidelijk. Volgens de Bijbel was Henoch de zevende aardsvader in de lijn vanaf Adam. De Sumeriërs hebben een zeer complete koningslijst achtergelaten die teruggaat tot op de eerste koning: Alulim, oftewel Adam. De koningen tot aan de zondvloed hebben ieder een zeer lange periode geregeerd, en men twijfelt eraan of dat de perioden die de Sumeriërs Sar noemen wel als jaren opgevat moeten worden en niet als dagen. Henoch regeerde volgens deze koningslijst 21.000 jaar.
Henoch in zijn vliegtuig?De Sumerische koningslijst, volgens de Sumerische kleisteentabletten:
Toen het koningschap uit de hemel kwam, was Eridu het eerste koninkrijk.
A.LU.LIM werd koning in Eridu, hij heerste 8 sars (28.800 jaar).
A.LAL.GAR
heerste 10 sars (36.000 jaar).
Deze twee koningen heersten 18 sars (64.800 jaar).
Eridu's koningschap werd op Bad Tibira overgedragen
EN.MEN.LU.AN.NA
heerste in Bad Tibira 12 sars (43.200 jaar).
EN.NEN.GAL.AN.NA
heerste 8 sars (28.800 jaar).
God Dumuzi
, de herder regeerde 10 sars (36.000 jaar).
Drie koningen 30 sars (108.000 jaar) regeerden ze.
In Larak regeerde En.zib.zi.anna 8 sars (28.800 jaar). Een koning, 8 sars regeerde hij.
In Sippar
was En.men.dur.anna koning; 5 sars en 5 ners (21.000 jaar) regeerde hij.
In Sjurippak
was Ubar.tutu koning, 5 sars en 1 ner regeerde hij (18.600 jaar).
Vijf steden, acht koningen, 67 sars (241.200 jaar) regeerden ze. Hierna volgde de zondvloed.
Deze acht koningen en de zoon en kleinzoon van Ubartutu, dat zijn Suruppak en Ziusudra, komen exact overeen met de aardsvaders in de Bijbel: Alulum is Adam, Alalgar is Seth, Enmenluanna is Enos, Enmengalanna is Kain, Dumuzi is Mahalaleel, Ensipazianna is Jared, Enmenduranna is Henoch, Ubartutu is Methuselah, Suruppak is Lamech en Ziusudra is Noach. De aardsvaders in de Bijbel waren dus geen gewone mensen, maar goden, oftwel van een andere planeet.
De eerste koning Alulim, regeerde in Eridu, maar tot op heden is het onbekend waar Eridu lag.


De jaartallen van de Sumerische koningslijst luiden als volgt met de betreffende koning:
Alulim 8 Sars (28.800 jaar) 275.678 – 246.878 v.Chr
Alalgar 10 Sars (36.000 jaar) 246.878 – 210.878 v.Chr
Enmenluanna 12 Sars (43.200 jaar) 210.878 – 167.678 v.Chr
Ennengalanna 8 Sars (28.800 jaar) 167.678 – 138.878 v.Chr

Dumuzi 10 Sars (36.000 jaar) 138.878 – 102.878 v.Chr
Enzibzianna 8 Sars (28.800 jaar) 102.878 – 74.078 v.Chr
Enmenduranna (=Henoch) 5 Sars en 5 Ners (21.000 jaar) 74.078 – 53.078 v.Chr
Ubartutu 5 Sars en 1 Ner (18.600 jaar) 53.078 – 34.478 v.Chr
Hierna kwam de Zondvloed
1 Sar is 3.600 jaar, 1 Ner is 600 jaar, 6 Ners is 1 Sar.
Deze 8 koningen komen overeen met de aartsvaders vanaf Adam. In de Bijbel wordt er gesproken over 10 aartsvaders, de Sumeriërs kennen er ook tien, maar de laatste twee (Suruppak = Lamech en Ziu.Sudra = Noach) zijn geen koning geweest. Dit komt doordat Ubartutu (Metusalem in de Bijbel) heel lang leefde waardoor zijn zoon Suruppak (Lamech) en zijn kleinzoon Ziu.Sudra (Noach) geen kans kregen om koning te worden. Ubartutu (Metusalem in de Bijbel) regeerde tot aan de zondvloed. Daar komt ook het spreekwoord ‘zo oud als Metusalem’ vandaan!
Om uit te kunnen rekenen wanneer Henoch nu regeerde volgens de Sumerische koningslijst heb ik de koning Sargon van Akkad genomen omdat de periode waarin hij regeerde redelijk vast staat (diverse bronnen verschillen slechts een paar jaar).
Sargon
van Akkad regeerde volgens deze bronnen van 2334 tot 2279 voor Chr. Volgens de Sumerische koningslijst vond 32.144 jaar voordat Sargon regeerde de zondvloed plaats, ik kom dan uit in het jaar 34.478 voor Chr. Dit is dus het jaar waarin de zondvloed plaatsvond! De aanname van de huidige wetenschap is dat de zonvloed rond 10.500 voor Chr. plaatsvond, maar als we de Sumerische koningslijst moeten geloven, dan vond die dus een kleine 24.000 jaar eerder plaats.
Henoch regeerde dus tussen 74.078 en 53.078 v.Chr. Dat is een zeer lange tijd geleden! Zeer veel langer dan dat men momenteel algemeen aanneemt.

Adam
De eerste koning van de Sumerische koningslijst is Alulim, oftwel Adam. Aan de hand van deze lijst kunnen we dus ook uitrekenen wanneer Adam leefde, namelijk in 275.678 voor Chr.
Alle cellen van ons lichaam bevat DNA, ook de moedercel. Dit is de cel buiten de kern en wordt het mitochondriaal DNA, of mtDNA, genoemd. mtDNA mengt zich niet met het DNA van de vader en wordt dus in zuivere vorm doorgegeven van moeder op dochter. Douglas Wallace deed onderzoek bij veel vrouwen van alle rassen met als resultaat dat alle vrouwen afstammen van dezelfde vrouw, Eva in de Bijbel, de vrouw van Adam. Deze vrouw heeft ongeveer 300.000 tot 180.000 jaar geleden geleefd in Afrika. Een ander onderzoek, van Rebecca Cann, leverde een tijdsbestek op tussen 150.000 tot 300.000 jaar geleden. Het tijdperk dat Adam
geleefd heeft valt precies in de periode die ik hierboven dankzij de Sumerische koningslijst uit heb gerekend (275.678 voor Chr). Het zal me niet verbazen als in de komende jaren deze periode tussen 300.000 en 180.000 jaar voor Chr. wordt bijgeschaafd richting de 275.678 voor Chr.


De Piramiden van Gizeh in EgypteDe oude Egypenaren hebben zelf nooit gezegd dat ze de piramiden van Gizeh gebouwd hebben, maar toch nemen we dit tegenwoordig aan. Waarschijnlijk komt dit doordat de Griek Herodotus schreef dat de Grote Piramide door farao Khufu (Cheops) is gebouwd. Op het Gizeh plateau komt de naam Khufu alleen voor in een inscriptie in de ruïnes van de tempel van Isis. Hierin wordt verteld dat Khufu de tempel van Isis restaureerde die naast de piramide van Khufu staat.


Tot op heden is niet bekend hoe oud de piramiden van Gizeh zijn en wie ze gebouwd hebben, maar volgens oude legenden zouden deze door Henoch zijn gebouwd vóór de zondvloed om er alle kennis in te bewaren. Henoch komt ook voor op de Sumerische Koningslijst, en was de zevende aardsvader. Hij regeerde tussen
74.078 en 53.078 v.Chr. en werd door de Sumeriërs Enmeduranna genoemd.
De Arabische historicus en arts Abu Sa’id el Balchi ontcijferde een inscriptie op de toen nog aanwezige buitenbekleding van de piramide van Cheops. “De inscriptie geeft als tijdsbestek van de bouw een periode aan waarin het sterrenbeeld Lier zich in het teken van de Kreeft bevond.” Uit de berekeningen vloeien tweemaal 36.000 jaar voor de higra, de vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina in 622 na Chr., voort.
Dan zou de piramide van Cheops in 71.378 v.Chr. gebouwd zijn. Dit getal valt precies in de regeringsperiode van Enmenduranna, dat ik met behulp van de Sumerische koningslijst heb uitgerekend. Wat deze inscriptie nog interessanter maakt is dat de Lier het instrument is dat Henoch uit heeft gevonden, de inscriptie op de piramide van Cheops is dus een verwijzing naar Henoch.
De tiende eeuwse Arabische historicus Abul Hasan Ali Al-Masudi wijst erop dat de grote piramide uit het tijdperk van driehonderd jaar voor de zondvloed stamt, ter nagedachtenis aan koning Surid. Deze koning wordt gelijk gesteld aan Henoch, die in een visie de zondvloed voorspelde.
De god Horem Akhet, dat ‘Horus in de Horizon’ betekent, werd geïdentificeerd met de Grote Sphinx van Gizeh. Zou dit betekenen dat de Sfinx door Horus is gebouwd? Ik zou me niet verbazen als dat inderdaad het geval is. Op de Oude Koningslijst komen twee godenkoningen met de naam Horus voor: één die voor Thoth heeft geregeerd, en de andere na Thoth, net voor de zondvloed. Als één van deze twee godenkoningen de Sphinx heeft gebouwd, dan is dat gebeurd tussen 39.493 en 28.727 v. Chr. De Sphinx is inderdaad veel ouder dan momenteel wordt aangenomen, doordat er veel erosiesporen van water zichtbaar zijn op de Sphinx. De laatste keer dat er zoveel water over het Gizeh plateau stroomde was tijdens de zondvloed.


Robert Bauval heeft bewezen dat de monumenten op het Gizeh plateau een afspiegeling zijn van het sterrenbeeld Orion ten opzichte van de Melkweg, en dat deze positie zich voordeed rond 10.500 v.Chr. Deze positie doet zich echter niet éénmaal voor, maar steeds opnieuw na iedere volledige precessie-cyclus van 25.776 jaar. De positie van de monumenten op het Gizeh plateau zijn dus ook een afspiegeling van Orion en de Melkweg rond 36.276 en 62.052 v. Chr.
Het zou dus kunnen zijn dat de eerste Horus, die voor Thoth regeerde, de Sfinx bouwde.


De piramiden van Cheops zijn gebouwd op een plateau dat geheel vlak is gemaakt, voordat met de bouw van de piramiden en de sfinx werd begonnen. Hierdoor ligt dit plateau lager dan het omliggende gebied, waardoor er aan de randen van het plateau verhogingen zijn. En juist deze verhogingen bevatten een aanwijzing, want hier zijn duidelijke erosiesporen van water zichtbaar. De laatste keer dat er zoveel water in Gizeh is geweest was tijdens de zondvloed, waaruit duidelijk blijkt dat de piramiden en de sfinx voor de zondvloed zijn gebouwd. Dit zijn een aantal duidelijke bewijzen dat de piramiden veel ouder zijn dan dat men momenteel aanneemt.

Henoch heeft daadwerkelijk alle kennis opgeslagen en verwerkt in de piramiden:
De piramide van Khufu staat met slechts een minuut afwijking op de dertig­ste breedtegraad. De zijvlakken maken een volmaakte hoek van 52 gra­den met de horizon. De verhouding tussen de oor­spronkelijke hoogte en de omtrek is gelijk aan twee keer het getal pi: 146,73 meter (hoogte) * 2 * π = 921,46 meter: de omtrek. Volgens de geschiedenisboeken werd het getal pi pas door de Griek Archimedes ontdekt.
Het grond­vlak is een vierkant. De diagonalen van het grondvlak zijn samen 25.826,53 ‘koninklijke duimen’ lang, een afspiegeling van de pressiecyclus. De hoogte van de piramide keer 43.200 is bijna precies de hoogte van de Aarde, en de breedte van de piramide keer 43.200 is bijna precies de omtrek van de Aarde. Het getal 43.200 was dus zeer belangrijk voor de piramidenbouwers. Volgens de kosmologie van het hindoeïsme duurt één Grote Cyclus, Mahayuga, 4.320.000 aardse zonnejaren; zou dit te maken hebben met het getal 43.200 dat in de grote piramide van Khufu is verwerkt?
Op de zorg­vuldig platgemaakte bodem werd een geweldig plateau opgericht. Ooit was de piramide van Khufu 146,6 meter hoog, dit komt overeen met de afstand van de Aarde naar de zon in miljoenen kilometers. De pirami­de bevindt zich in het zwaartepunt van de continenten.
De omtrek van de piramide is 36.524 p-inches. Gedeeld door 100 geeft dit 365,24. Dat is precies het aantal dagen dat de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien. Het gewicht van de piramide is 5.300.000 ton. Het geodetisch bepaalde gewicht van de aarde is 5.300.000.000.000.000.000.000 ton.
De gulden snede geeft een verhouding weer die veelvuldig in de natuur voorkomt en deelt een lijn zodanig in twee ongelijke delen dat de verhouding van het korte tot het lange stuk gelijk is aan de verhouding tussen het lange stuk en het geheel. De gulden snede is nauw verbonden met de rij van Fibonacci getallen en wordt het getal phi genoemd. De gulden snede komt ook veelvuldig in de afmetingen van de mens voor, en het menselijk oog heeft een voorkeur voor voorwerpen die qua verhoudingen overeenkomen met de gulden snede.
Zelfs de gulden snede is verwerkt in de piramide van Khufu. Als we zijvlak van de piramide van Khufu van de top recht naar beneden in tweeën delen, dan krijgen we twee driehoeken. Door nu de lengte van de basis van één zo’n driehoek te vermenigvuldigen met het getal phi, dan volgt daaruit de lengte van de schuine zijde. Ook de vloer en de granieten kist in de Koningskamer zijn gemaakt volgens de gulden snede. De Renaissance ontstond nadat men de teksten van Henoch opnieuw is gaan bestuderen, en men paste de gulden snede toe in kathedralen en bekende kunstwerken.

De 2.300.000 blokken wegen gemiddeld twee en een halve ton; sommige zeventig ton, de granietblokken in de Koningskamer bijvoorbeeld. Deze blokken werden zodanig mooi rechthoekig gezaagd, dat de grootste voeg tussen twee stenen niet groter is dan een halve millimeter! Dat geeft meteen ook aan hoe precies deze immense blokken naast elkaar werden gezet, ook op meer dan 130 meter hoogte. Deze granietblokken kwamen uit de steengroeven van Aswan, 800 km ten zuiden van Gizeh.

Tijdens de bouw van de Assuandam enkele jaren geleden heeft men geprobeerd om de oude bouwwerken van Abu Simbel te verplaatsen, maar het lukte niet om een blok van tweehonderd ton te verplaatsen. Om het toch te kunnen vervoeren heeft men het in stukken moeten zagen! De Koningskamer van de piramide van Khufu ligt precies ter hoogte van het midden van de piramide en er staat een grote granieten kist waarvan men denkt dat het als sarcofaag diende, maar de kist is compleet leeg. De steen waarvan de kist is gemaakt, is één van de hardste steensoorten op aarde. Zelfs met de meest moderne boormachines zou het twintig jaar duren om zo’n grote steen uit te hollen. De kist is groter dan de deuropening, dus deze is er al tijdens de bouw neergezet.
Het doel van de piramiden: bundelen van kosmische energieDe piramiden van Gizeh bevinden zich op een zeer groot knooppunt van leylijnen. Op deze knooppunten bevind zich een zeer grote hoeveelheid kosmische energie en ze zijn poorten naar andere dimensies en plaatsen waar paranormale ervaringen plaatsvinden. De piramiden zijn niet voor niets juist op deze plek gebouwd. Zij zijn precies uitgelijnd op de noord-zuid as en mede door hun specifieke vorm wordt de kosmische energie in de piramide gebundeld.
Rond 1930 ontdekte de Fransman Antoine Bovis dat in de Koningskamer dode dieren mooi gaaf gebleven waren, ondanks dat het er vochtig en donker is bij een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius, dat toch een ideale voedingsbodem voor ontbinding is. Antoine Bovis voelde aan dat het iets te maken moest hebben met de piramidevorm als zodanig.
Thuisgekomen maakte hij een exact schaalmodel van de piramide van Cheops. Hij richtte zijn piramide zo nauwkeurig mogelijk noord-zuid en legde er op één derde deel van de hoogte een dode kat onder. Zijn moeite werd beloond: de kat vertoonde geen enkel spoor van ontbinding, gaf geen geur af en bleef mooi gaaf, als het ware gemummificeerd. Antoine Bovis publiceerde zijn bevindingen in een tijdschrift en daardoor begonnen ook anderen te experimenteren.
Karl Drbal uit Tsjecho-Slowakije stelde de theorie op dat in de piramide een concentratie van kosmische energieën plaatsvond en veronderstelde dat dit invloed zou hebben op bijvoorbeeld de scherpte van een scheermesje. Ook hij bouwde een schaalmodel en legde een nieuw scheermesje onder de piramide op één derde deel van de hoogte, omdat zich daar het krachtveld ontwikkelt. Hij heeft zich in totaal zestig keer met het mesje kunnen scheren. Later haalde hij met andere scheermesjes honderd tot tweehonderd scheerbeurten.
Tijdens de tweede wereldoorlog vlogen er Duitse Messerschmitt vliegtuigen laag over de piramides heen, en hun boordcomputers raakten compleet van slag. Tegenwoordig mogen moderne vliegtuigen er dan ook niet meer over heen vliegen.
Dankzij het boek van Paul Liekens, Piramide energieën in de praktijk, heb ik de kracht van de piramide vorm zelf ervaren. In het boek staat precies hoe je de piramide kan maken en welke krachten zo’n zelf gemaakte piramide genereerd als je die precies op de noord-zuid as plaatst. Ik heb twee van deze piramides gemaakt van karton in precies dezelfde verhoudingen als die van Khufu en deze onder ons bed gezet. Mijn vrouw had al maanden moeite om ’s avonds in slaap te komen, maar met de piramide onder het bed sliep ze binnen vijftien minuten als een roos. Ook verteld Paul Liekens dat aluminiumfolie met energie wordt geladen als je het onder de piramide legt en dat het pijn wegneemt. Ik legde aluminiumfolie onder de piramide voor het geval iemand een keer ergens last van heeft. Na een week kwam mijn moeder op bezoek en ze zei dat ze pijn in haar been had. Ik haalde de aluminiumfolie op en legde die over haar been. Ze zei dat haar been warm werd waar de aluminiumfolie overheen lag, en na een half uur was de pijn verdwenen.dinsdag 24 juli 2007

Mijn Geloof - Kosmologie

Mijn geloof is geen officiele godsdienst, ik noem hetzelf kosmologie, omdat het voor het gehele universum geldt. We zijn tenslotte niet alleen in de ruimte.

Liefde is het belangrijkste dat er is in het heelal. Liefde is licht! Dat licht zit in iedereen, liefde zit in iedereen, licht is het Hart van de Hemel, dit Hart van de Hemel is in iedereen (ik noem God het Hart van de Hemel zoals de Maya's het noemen, ik vind het een mooiere naam dan God of Allah, doordat ik het zie als de grote centrale kracht waar alles uit is ontstaan en waar we uiteindelijk naar terugkeren).

Het maakt niet uit wat voor godsdienst of geloof je hebt, al heb je helemaal geen godsdienst. Of je de kracht God, Allah, Jahweh of Hart van de Hemel noemt, deze kracht omvat alles en is in alles, in iedereen, in dieren, bomen, planten, stenen, rivieren en bergen.

Omhels deze kracht en voel de kracht door bewust te leven:

• Ieder wezen is verantwoordelijk voor zijn eigen ziel en bezit die. Eer jezelf, respecteer jezelf, houd van jezelf. Hieruit vloeit respect voort, en liefde en eer voor alles op aarde, wat allemaal van Hart van de Hemel is.

• Eén mens is het geheel, en dat is één mens, en dat is het geheel, en dat is de kring van licht ononderbroken. Verdraagzaamheid. Eerst voor jezelf, en vervolgens voor de hele mensheid.

• Wat gegeven wordt, moet teruggenomen worden, moet naar zijn bron terugkeren. Vriendelijkheid, welwillendheid, voor jezelf, en daardoor leer je je hart voor anderen te openen.

• Er is niet één wezen, niet één levend wezen, dat het Hart van de Hemel niet in zich draagt, in zijn hart. En van deze wet is geen man, geen vrouw en geen kind uitgezonderd. Zachtmoedigheid…die je eerst aan je eigen hart geeft, dat genezen zal worden en dan naar alle andere harten uit zal gaan. Je moet de leiding hebben over je eigen ziel.

• Alle dingen, ieder wezen, alle levende dingen keren naar de bron terug, en die bron is het Hart van de Hemel, is het licht. Nederigheid…die uit alle spirituele groei voorkomt. Sterven is een geboorte-ervaring.

• Elke ziel heeft een keuze, en zal de keuze maken, en heeft, alleen al door het feit dat hij bestaat, die keuze gemaakt. Medeleven…want door het verdriet of het lijden van een ander met liefde en sympathie te beantwoorden, zul je je eigen ziel veel beter gaan begrijpen. Wonderen zijn niet alleen die gebeurtenissen die we in de godsdienstige boeken lezen. Wonderen gebeuren ook in onze huidige wereld, en elke dag.

• Elke ziel is zijn eigen wet. Goedertierenheid…leef volgens deze regels, met goedertierenheid, met hoffelijke welwillendheid. De waarheid is datgene wat je hart raakt, en wat binnen in het hart van je ziel, die Hart van de Hemel is weerklinkt.

donderdag 12 juli 2007

Ontmoetingen met UFO's tijdens maanlandingen en Space Shuttle vluchten

911 door Bush uitgevoerd?

Queen - Innuendo

Een prachtige tekst en nog steeds actueel!
Jammer dat Freddy over is gegaan.

(Geen letterlijke vertaling)

"Zolang de zon hoog aan de hemel staat en de woestijnen uit zand bestaan.
Zolang de golven vanuit zee het land op stromen.
En zolang de wind blijft waaien, de sterren blijven stralen en de regenbogen blijven schijnen.

Al die tijd zullen wij mensen toch proberen nét een stapje verder te gaan, ook al draait de wereld gewoon door.
We blijven proberen om nét die éne brug te ver te gaan, op zoek naar het geluk, of naar wat dan ook. Het is iets waar we ons hele leven zoet mee zijn.

Want we dénken wel dat we keurig in harmonie leven met elkaar, ongeacht ras, geloof of kleur. Maar ondertussen worden we al eeuwenlang beheerst door pure gekte en pure afgunst.
Veroorzaakt door traditie, bijgeloof of valse godsdiensten.


Daarom blijven we het maar proberen.
We blijven op zoek naar dat ene doel, dat opperste geluk.
Het is een gevaarlijk evenwicht tussen ons gewone leven en onze dromen.

En toch blijven we op zoek, voor de rest van ons leven.
Ik vraag me dan wel eens af, of we onszelf niet gek maken.

Maar wat moeten we anders???
Moeten we maar gewoon stil blijven zitten en niet onze grenzen verkennen?

We moeten eerst onszelf leren kennen.
Als iedereen nou eens zijn masker af zou gooien en zichzelf wat meer open zou stellen voor de ander, dan hadden we al een goed begin.


De zoektocht naar geluk begint bij jezelf.
Probeer het maar, en je zult zien dat je dromen vanzelf wel uitkomen.


Pas dan kunnen we echt een evenwicht vinden voor een gelukkig leven..."

PRACHTIG!!! Hier is de videoclip:


dinsdag 10 juli 2007

Klimaatsveranderingen - Vervolg

10 juli:
In de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires viel voor het eerst sinds 1918 weer sneeuw. Het Argentijnse weerbureau zegt dat het in 40 jaar niet zo koud is geweest. Veel inwoners van de hoofdstad reageerden opgetogen over het zien van de eerste sneeuw in bijna negentig jaar. "Het is de eerste keer van mijn leven dat ik sneeuw zie", aldus een 82-jarige inwoonster.

In de Argentijnse provincie Rio Negro daalde de temperatuur tot 22 graden onder nul.
Hoezo opwarming van de aarde?

Enge droom die overgaat in realiteit

Vannacht had ik sinds een lange tijd weer een enge droom en toen ik wakker werd voelde ik nog steeds een negatieve entiteit in onze kamer. :wtf:

Seyhan sliep, dus daar lag ik dan alleen.

Vroeger en tot een jaar geleden zou ik me onder de dekens hebben verstopt en stil zijn blijven liggen totdat ik sliep viel (dat duurde meestal best wel lang).:thefinger:

Maar inmiddels heb ik de oplossing gevonden!! Ik bleef vannacht gewoon met mijn hoofd boven de dekens liggen en dacht een paar minuten: "Ik ben een en al liefde en ik ben een en al licht" En jawel hoor, na een paar minuten was de entiteit weg en had ik nergens last meer last van!!! :hearts: :hearts:

Gelukkig, het lukt me steeds beter om hier mee om te gaan!! :clap:

maandag 9 juli 2007

Aanslagen 11 september ZONDER Arabieren!

Nog steeds kom ik af en toe nieuwe dingen tegen over de aanslagen op 11 september waaruit steeds duidelijker wordt dat de Bush clan hier achter heeft gezeten.
Zo kwam ik net een artikel tegen dat er geen enkele ARABIER in een vliegtuig waarmee op 11 september iets gebeurde heeft gezeten.

Lees het zelf maar:
http://www.physics911.net/olmsted

Hoe lang laten we ons nog door de regering van de VS misleiden:'-( ?

zaterdag 7 juli 2007

Brainwash Media

Ik ben net begonnen met het boek "Het zijn net mensen" van Joris Luyendijk, dat Jan Bakker me heeft geleend.
Joris Luyendijk vertelt hier over zijn tijd toen hij 5 jaar lang correspondent was in het Midden-Oosten en zich verbaasde dat wat hij in de media zag totaal verschilt met het dagelijkse leven aldaar.

Ik weet nog goed dat ik in de brugklas zat en tegen me werd gezegd dat ik meer aan mijn algemene ontwikkeling moest doen en daarvoor iedere dag naar het journaal moest kijken en regelmatig de krant moest gaan lezen. Dat probeerde ik toen ook te doen, maar je werd er niet vrolijk van: je zag alleen maar de ellende en nooit positieve dingen op TV.

Zeven jaar geleden hadden Seyhan en ik besloten om een rondreis te gaan maken door Zuid-Afrika. Vrienden reageren zo van: pas maar op dat de leeuwen je niet aanvallen of dat je niet wordt gebeten door een slang. Zelf hadden we ook zo'n beeld van Afrika, dat je goed op je hoede moest zijn, want er kon zomaar een raar beest op je afkomen of in je bed kruipen.
Maar toen we daar waren was ik blij dat ik toch nog met moeite een slang had gezien (een kleine van 50 cm) en een paar leeuwen in een wildpark vanuit onze jeep.

Hetzelfde geldt voor Latijns Amerika; die landen moeten toch wel zo gevaarlijk zijn, want je kunt zo overvallen of ontvoerd worden; het stikt er immers van de drugsbendes.
We hebben er twee keer een rondreis gemaakt van ieder 3 weken (Mexico, Guatemala, Belize, Honduras, Nicaragua en Costa Rica), we zijn een week naar Venezuela en Brazilie geweest en 2 keer naar een resort in de Domenicaanse Republiek.
In al die tijd dat we er waren hebben we 1 keer meegemaakt dat een Nederlands ouder echtpaar op straat was overvallen. Maar als je achtergrond weet dan vroegen ze er eigenlijk om: ze waren allebei met goud beslagen en liepen 's avonds in het donker door een donkere steeg in een arme buurt.
Maar als je de media mag geloven dan ben je er je leven niet veilig in die landen.

Het beeld dat ons door de media over de wereld wordt voorgeschoteld is totaal verkeerd. We zien alleen maar de randverschijnselen en Amerikaanse onzin vanuit Hollywood. We denken dat wat we op TV zien goed is onderzocht en dat de personen die het tonen er veel ervaring over hebben.
Maar helaas is dat niet zo. Joris Luyendijk beschrijft in zijn boek de levensstijl van de journalisten en correspondenten die ons een blik op de wereld geven, maar deze mensen leven ver van de plaatselijke werkelijkheid af.
Ze verdoen hun tijd in dure vijf sterren hotels of wonen in dure wijken en verdienen in 1 maand wat de plaatselijke bevolking misschien nog niet eens in 1 jaar verdient. Hun informatie krijgen ze van informanten die er ook weer dik geld voor verdienen. En wij maar denken dat dat daar de realiteit van de dag is.

Nee, alle media is in handen van de allerrijksten ter wereld en hun doel is echt niet om arme mensen te helpen omdat ze liefde en passie voor ze voelen. Nee, het gaat alleen maar om hun eigenbelang om zelf zoveel mogelijk geld te verdienen en het liefst zo snel mogelijk. Commercie hebben ze nodig om bekend te blijven, zodat ze ook hun macht behouden.
Hetzelfde geldt voor alle politieke leiders in de wereld.

Als ze echt willen dat we geen klimaatprobleem hadden, dan reden we nu allemaal op waterstof en
als ze echt willen dat er vrede kwam in deze wereld dan lieten ze geen vliegtuigen in de Twin Towers vliegen.

Ik heb zelf de laatste jaren besloten om niet meer naar de nieuwsberichten op TV te kijken en ook om geen kranten meer te lezen, want wat je ziet en leest is toch alleen maar onzin en negativeit. Ik haal het nieuws wel van internet, van bv www.niburu.nl.

Zo, dat lucht op!!!!

vrijdag 6 juli 2007

Klimaatsveranderingen

6 juli:
Deze foto kwam ik tegen op de site van National Geographic:
no nameDeze foto is in Budapest genomen op 15 juni en de wetenschappers weten niet veel over deze wolken en ook niet waarom ze vaker voorkomen en feller schijnen in lager geleden gebieden.

"They reveal extreme conditions in the atmosphere and promote chemical changes that lead to destruction of vital stratospheric ozone."

Dit is duidelijk een teken dat onze aarde aan het veranderen is, in een artikel van vorig jaar komt ook zo'n soort wolk voor: no name
Bij het artikel staat de volgende tekst:
Nacreous clouds form when the fading light at sunset passes through tiny ice crystals blown along by a strong jet of stratospheric air.
The clouds form only in polar latitudes and at extremely cold temperatures.

Nu is er dus een soortgelijk fenomeen in Hongarije, redelijk ver van de polen...

donderdag 5 juli 2007

21 december 2012

Uit mijn boek "Het Hart van de Maya's" dat ook op deze blog staat, heb ik hieronder mijn visie op 21 december 2012 gezet:

De laatste jaren is er veel ophef over de voorspellingen rond het jaar 2012 ontstaan; door veel mensen wordt er gezegd dat de wereld zal vergaan en een andere groep mensen gelooft niet dat er momenteel al grote veranderingen gaande zijn, vooral niet doordat dit in hun ogen door niet ontwikkelde indianen is voorspeld zonder zelfs ook maar iets over de kennis van de indianen gelezen te hebben. De wereld van de indianen is voor westerlingen moeilijk te begrijpen, doordat we in het westen rationeel zijn opgevoed en de indianen veel meer volgens hun intuïtie en gevoel handelen.

Rond 21 december 2012 betreden we de Vijfde Zon, een nieuw tijdperk, dat de geboorte inluidt van een tijdperk waarin we in harmonie met elkaar en met de natuur zullen gaan leven. De laatste jaren wordt er steeds vaker geroepen dat deze overgang het einde van de wereld en het einde van de Maya kalender is, maar de Maya kalender en de wereld eindigen niet. Beiden zullen nog een hele lange tijd blijven bestaan; er eindigt wel een grote cyclus in de Maya kalender, maar de volgende dag, op 22 december 2012, wordt er ook weer een nieuwe cyclus geboren.

Maar zoals iedere verandering zal ook deze overgang niet zonder slag of stoot verlopen. Volgens de Maya’s begint de geboorte van deze Vijfde Zon met een periode van drie dagen waarin de zon niet te zien zal zijn. Tot die geboorte bevinden we ons in een grote transformatie, die reeds begonnen is. Dit zal gepaard gaan met klimaatsveranderingen en natuurrampen, dat voor ons het signaal is om meer respect te krijgen voor de wonderbaarlijke wereld waarin we leven, zodat we in gaan zien dat we niet onbeperkt misbruik kunnen blijven maken van de natuur. We zijn allemaal onderdeel van de natuur en als we onze omgeving niet met respect behandelen, dan heeft dat uiteindelijk weerslag op onszelf. We dienen onze ogen te openen om op een hoger bewustzijnsniveau te kunnen komen, zodat we gaan beseffen dat we allemaal één zijn en allemaal deel uitmaken van de grote goddelijke energie waarin we ons bevinden. Pas als we open en eerlijk en met liefde met elkaar omgaan, zonder beperkingen of vooroordelen, zonder onderscheid te maken in ras, geloof, cultuur of afkomst, dan pas zullen we in harmonie met de natuur en de wereld om ons heen leven. We leven dus in een tijd waarin gelukkig steeds meer mensen zich bewust worden van de wereld om ons heen.

Van de klassieke Maya’s zijn tot op heden weinig voorspellingen omtrent 2012 overgebleven, de verwijzingen die er zijn vertellen alleen dat 21 december 2012 het einde van een Lange Telling cyclus is. Voor zover ik weet is de enigste profetie van de klassieke Maya’s de tekst op monument zes in de klassieke Maya stad Tortuguero in Mexico, maar de tekst is niet geheel ontcijferd, doordat bepaalde hiërogliefen geërodeerd zijn en ook doordat nog niet alle Maya hiërogliefen zijn ontcijferd:
“De dertiende baktun cyclus zal eindigen op 4 Ahaw 3 K’anki’in, ? zal gebeuren. Het zal de afgevaardigde zijn van Bolon Yokte K’u naar de ?”

De god Bolon Yokte K’u komt vaak voor tijdens scheppingen aan het begin van een nieuw tijdperk en zijn naam betekent waarschijnlijk “God met Negen Voeten” of “God van Negen Treden” of “Jaguar Voet(en) Boom”. 21 december 2012 is de geboorte van een nieuw tijdperk en weer is daar Bolon Yokte K’u bij aanwezig. Rond 21 december 2012 zal er volgens de Maya’s door een bepaalde stand van de aarde ten opzichte van het centrum van de Melkweg een nieuwe soort energie vanuit de kosmos naar de aarde stromen, die ons naar een ander vibratieniveau brengt. Het zou ook kunnen zijn dat de klassieke Maya’s de terugkeer verwachten van de Oude Wijzen mannen die van de Plejaden sterren kwamen en onze voorouders in een lang verleden veel kennis en wijze raad gegeven hadden.
Tijdens de overgang naar de Vijfde Zon zullen klimaten op aarde veranderen, vooral de laatste paar jaar is dit goed te merken. Probeer dus voorbereid te zijn dat de wereld om ons heen zal veranderen, want als je open staat voor veranderingen dan kun je er gemakkelijker mee omgaan. Je zult je dan ook moeten realiseren dat het misschien niet meer mogelijk is om op de plaats waar je nu woont te blijven wonen, maar dat je misschien alles achter moet laten. Ik schrijf dit niet om jullie bang te maken, maar ter voorbereiding.

Ik hoorde ongeveer acht of negen jaar geleden voor het eerst dat de Maya’s een overgang naar een nieuwe tijd hebben voorspeld dat met zeer veel natuurgeweld gepaard zal gaan. Voor mij was dit in het begin ook angstaanjagend, maar als je zo om je heen kijkt, ben je dan tevreden met deze wereld, waarbij het grootste deel van de mensen in grote armoede leven en het grootste deel van de welvaart in handen van een kleine groep mensen is, waarbij we de natuur om ons heen vernietigen, bomen kappen, het milieu vervuilen, de zeeën leegvissen, dieren doodmaken en tenslotte onszelf? De wereld zal niet vergaan, maar dient wel te veranderen en deze overgang zal niet ongemerkt voorbijgaan. Het is voor ons allen een alarmbel zodat we ontwaken en ons bewust worden dat de natuur en de aarde ook een ziel hebben en niet onbeperkt verkracht kan worden, zodat we hopelijk in harmonie met elkaar gaan leven.

Toch zullen veel mensen dit niet geloven en zeggen: “Daar is het zoveelste verhaal over de ondergang van de wereld.” Maar bedenk dan dat dit geen verhaal is over de ondergang van de wereld, maar dat het ervoor dient om ons allemaal bewust te maken, om ons in te laten zien dat we niet onbeperkt het milieu kunnen blijven verkrachten en mensen kunnen blijven onderdrukken. Want alles en iedereen is met elkaar verbonden.

Een paar maanden geleden las ik een artikel van de NASA waarin wordt verteld dat er in 2012 een piek zal zijn in de zonneactiviteit die dertig tot vijftig procent heviger zal zijn dan de vorige piek in 2001. Waarom deze pieken in zonneactiviteit zich voordoen weet men niet, maar door deze zeer hoge zonneactiviteit kunnen er ernstige scheuren in het magnetisch veld van de aarde ontstaan. “Toevallig” valt deze piek precies samen met het steeds zwakker worden van het magnetische veld van de aarde, die elk moment van polariteit kan veranderen. Dit magnetisch veld beschermt ons tegen de kosmische straling vanuit de ruimte en als dit veld wegvalt dan kan dat nare gevolgen hebben. Kosmische straling is namelijk schadelijk voor mensen, waardoor je kanker kunt krijgen.
Als het magnetisch veld van de aarde vermindert of zelfs wegvalt dan zal daardoor ook de temperatuur op aarde gaan stijgen, dit is de laatste jaren duidelijk zichtbaar aan de gang. Het is ook nog mogelijk dat de magnetische polen omdraaien, maar wat heeft dat voor gevolgen voor ons?
Glatzmaier en Roberts hebben door een simulatie aangetoond dat het magneetveld van de aarde tijdens een ompoling niet verdwijnt, maar zich in allerlei bochten wringt. Op de gekste plekken verschijnen er dan noord- en zuidpolen terwijl het magneetveld zich een weg naar de oppervlakte werkt. Dit betekent dus dat we niet bang hoeven te zijn dat het magnetisch veld wegvalt tijdens een poolomkering, zodat we beschermt blijven voor de schadelijke kosmische straling.
De magnetische noordpool is de laatste honderd jaar 1.100 km verplaatst vanaf de Noordelijke IJszee richting het noorden van Canada en als de huidige snelheid zich doorzet, dan zal de noordpool over vijftig jaar in Siberië liggen. De magnetische polen zijn dus inderdaad aan het veranderen, betekent dit dat er inderdaad een poolomkering aan de gang is? Volgens de wetenschap vond de laatste poolomkering 780.000 jaar geleden plaats en momenteel bevindt de magnetische zuidpool zich op de geografische noordpool. Waardoor en wanneer er een poolomkering optreedt is voor de wetenschap niet duidelijk, maar over het algemeen is men het erover eens dat de magnetische veldsterkte afneemt om en nabij een omkering, er is echter geen overeenstemming of er gelijktijdig met deze afname een omkering begint. De laatste jaren is de kracht van het magnetische veld van de aarde met tien procent afgenomen en de laatste tweeduizend jaar zelfs met 35 procent.
Kan dit gedrag duiden op een komende poolomkering? Men heeft berekend dat er rond het jaar 4.000 een poolomkering zal plaatsvinden, er zijn ook bronnen die zeggen dat de volgende omkering in het jaar 3.000 zal plaatsvinden, dus waarom niet in 2012?

De laatste jaren wordt de stijgende temperatuur op aarde steeds duidelijker zichtbaar, men wijt dit voornamelijk aan de CO2 uitstoot, maar aan het steeds zwakker worden van het magnetische veld van de aarde wordt in de media geen aandacht geschonken. Ik ben echter van mening dat het zwakker worden van het magnetische veld de grootste oorzaak is van de opwarming van de aarde, mede door de kennis van de Maya’s die ze ons door hebben gegeven over de overgang naar de Vijfde Zon. Deze overgang en de klimaatsveranderingen zitten in hun Lange Telling kalender besloten, dat dus wijst op een fenomeen dat zich periodiek herhaalt.

Het zou ook nog kunnen dat een grote planeet met een omloopbaan van duizenden jaren om de zon rond het jaar 2012 in de buurt van de aarde komt. In 2003 is deze planeet inderdaad ontdekt en heet officieel 2003 UB313, maar het is opvallend stil rond deze ontdekking. Deze planeet oefent een aantrekkingskracht op andere hemellichamen uit, doordat het een zeer zware planeet is, terwijl het maar zo’n vier tot vijf keer groter is dan onze aarde, waardoor het waarschijnlijk ook de natuur en het klimaat op aarde beïnvloedt. De Sumeriërs waren reeds duizenden jaren voor het jaar nul op de hoogte van deze planeet, die ze Nibiru noemden. Zecharia Sitchin is één van de weinige die de kleisteentabletten van de Sumeriërs kan lezen en volgens hem beschrijft deze planeet een baan om de zon waardoor het volgens Zecharia Sitchin iedere 3.600 jaar tussen de planeten Mars en Jupiter in ons zonnestelsel komt te staan. De omloopbaan van deze planeet om onze zon kan wel eens te maken hebben met de Lange Telling van de Maya’s.