zondag 28 oktober 2007

Dalai Lama - Volg je hart

Afgelopen dagen heb ik het boek van de Dalai Lama 'Volg je hart, handboek voor een evenwichtig leven' gelezen en daaruit de kernpunten van het boeddhisme gehaald; de woorden hieronder zijn dus die van de Dalai Lama.

Het behoort tot de kern van het boeddhisme om niemand schade te berokkenen en anderen naar beste vermogen te helpen. Liefde en medeleven maken mensen beter. Door oprechte hulp aan anderen boekt men een dubbele winst, want men wordt daardoor ook zelf gelukkig. Een goed leven is een leven waarbij men niet alleen denkt aan zijn eigen welzijn, maar anderen dient. Alleen door goede daden ontstaat een goed karma. Daardoor wordt men een beter mens en vindt men niet alleen in dit leven, maar ook in het volgende een werkelijk betere plaats. Men zal op weg naar nirvana een hoger niveau bereiken.
De karma gedachte geeft aan dat wij zelf voor ons lot verantwoordelijk zijn en ons leven in eigen hand moeten nemen. Het komt voornamelijk op de bedoeling aan: zolang je het goede wilt, maar het toch slecht uitpakt, dan zal het geen negatieve gevolgen hebben. Anderzijds, als we niets doen terwijl iemand onze hulp nodig heeft, dan kan dat tot karmische complicaties lijden.

De boeddhistische levensstijl is een 'middenweg' die elke vorm van overdrijving wil vermijden en vereist een afstemming tussen geloven en geest. Je kan zeggen dat het boeddhisme een geestelijk filosofisch systeem is. Waarschijnlijk kennen wij aan het weten een grotere betekenis toe dan aan het geloven. Door logische bewijzen zijn veel verschijnselen toegankelijk voor het verstand.
Maar er zijn ook kennis niveaus die wij zelf niet bereiken en ook niet kunnen bewijzen. Als teken van de verlichting betuigen wij daar ons geloof in Boeddha. Het is echter geen blind geloven; wij weten dat andere delen van zijn leer zich als betrouwbaar hebben bewezen. Boeddha zelf heeft ons opgeroepen iets niet zomaar te geloven, alleen omdat het Boeddha's woorden zijn.
Vooral in het mahayana boeddhisme gaat het erom een middenweg te vinden en tegenstellingen te neutraliseren. Wanneer de innerlijke vrede ontbreekt, zal men ook bij de grootste welvaart niet tevreden zijn. Juist in de dagelijkse strijd van het leven is het van belang innerlijke rust en helderheid te ontwikkelen.
De revanche van daden in het verleden bepaalt de richting, het verloop van het volgende leven. Wat wij anderen hebben aangedaan, zal in ons komende leven op ons terugvallen. Zo blijft het bewustzijn voortbestaan en wordt samen met het verzamelde karma in een nieuw lichaam herboren. Dat kan plaatsvinden in de bestaansvorm van een dier, een mens of een goddelijk schepsel.

Boeddhisten geloven niet in een scheppende God, ze kennen wel hogere wezens die door een louteringsproces zijn gegaan. Ieder levend wezen kan zelf deze hoge spirituele fase bereiken. Het boeddhisme neemt ook aan dat er vier verschillende zijnsniveaus zijn.
In de nieuwe religies waarin men in één God gelooft, hopen de gelovigen op de hulp van God om de problemen van hun bestaan de baas te kunnen. De voorstelling van de almacht van God laat de vraag onbeantwoord waarom een almachtige en goedmoedige God ook het lijden en de onrechtvaardigheid heeft voortgebracht.
Bij Boeddha ging het erom alles wat hij leerde logisch te staven. De schepping, het begin van alle dingen, heeft niets met logica te maken. Religies die zich een God voorstellen verbieden hun aanhangers het 'Woord van God' in twijfel te trekken of zelfs af te wijzen. Ook wanneer het tegenstrijdig is met hun kritisch verstand. Op die manier bestaat er het gevaar dat de gelovigen zich uitsluitend uit blinde gehoorzaamheid aan de gebeden van God onderwerpen. Wij menen dat blind geloven niet verder voert op het pad van de verlichting.
Bij ons staat dan ook niet God, maar de verlichting in het middelpunt. De mens is verantwoordelijk voor zijn leven, alleen hij is de schepper van zijn lot. Boeddha heeft de wereld niet geschapen en is evenmin verantwoordelijk voor jou gebreken. Hij toont ons echter wegen waardoor wij vanuit onze huidige toestand van het lijden tot de voleindiging kunnen komen. Om deze en andere redenen is Boeddha niet ingegaan op de leer van het bestaan van God.

Boeddhisten geloven in vier soorten van wedergeboorten. In het algemeen ligt het niet binnen ons vermogen te kiezen onder welke omstandigheden wij herboren zullen worden. Op het laagste niveau wordt een reïncarnatie volledig door de handeling in het voorafgaande leven bepaald. Op het volgende niveau kan de keuze van de plaats of de omgeving van het nieuwe leven beïnvloed worden. Er zijn ook mensen die bijzonder bekwaam zijn om als religieuze leraar of meester te werken. Op het laatst niveau staat de volmaakte Boeddha, hij wordt alleen nog herboren om anderen bij te staan.
Vanaf de geboorte tot de dood is ons bestaan vol leed. Het beëindigen van lijden moet het doel van ons religieus streven zijn. Wie het door lijden gekenmerkte leven van deze wereld eenmaal overwonnen heeft, bevindt zich in de staat van bevrijding. Onder het lijden vallen niet alleen de zaken die onaangenaam zijn, maar ook het leven zelf, dat aan het eeuwig worden, ontstaan en vergaan is onderworpen.
Nirvana is het laatste, moeilijk te bereiken doel, de inkeer in volledige vrede. Dat mag ons er niet toe verleiden het voor de hand liggende te vergeten: om de mensen te helpen moeten we ons medeleven voor andere mensen steeds groter laten worden.

In het boeddhisme is meditatie de belangrijkste spirituele oefening: doordat Boeddha dankzij meditatie, eenzaamheid en vasten de volmaakte verlichting bereikte. Het gaat er uitsluitend om de liefde en het mededogen in het eigen hart te laten groeien, zodat je de innerlijke onrust overwint. We koesteren allemaal hetzelfde verlangen naar geluk, naar liefde. We willen allemaal het lijden verzachten. We weten allemaal hoe belangrijk een goed hart is. Een hart vol goedheid, mededogen en liefde, waaruit de hoop en innerlijke vreugde stromen. Een goed hart is uiteindelijk de bron voor echte vooruitgang. Ik heb meer achting voor iemand met een minder ontwikkelde intelligentie, maar met met een goed hart.

Voor ons boeddhisten is de dood iets heel natuurlijks, een verschijnsel dat bij de bestaanskringloop, de 'samsara', hoort. De dood is geen einde. Voor ons is hij iets vertrouwds, wat wij bijna instinctief aanvaarden en wat wij niet hoeven te vrezen. Ik stel mij het sterven voor alsof afgedragen kleding tegen nieuwe wordt omgeruild. Dat zou toch ook iets prachtigs kunnen zijn.
Zo moeten wij op de Weg van de Verlossing worden gebracht. Daarbij is dagelijkse meditatie van groot nut. In plaats van voor de gedachten aan de ouderdom, ziekte en dood weg te lopen en ons er van af te keren, gaan wij zitten en maken ons innerlijk met deze zaken bekend en vertrouwd. Als men zich vertrouwd maakt met het feit dat ons leven nauw verbonden is met lijden, sterven en de dood, dan wordt het toch een tweede natuur. Dan kunnen wij het leven in geluk en lijden als een eenheid ervaren en hoeven wij niet bang te zijn voor de gedachte dat we ooit van alles afscheid moeten nemen.
Eén ding is zeker: er bestaat niets dat alleen slecht is. Soms moet je iets van een andere kant bekijken om daarna te zien dat er zelfs achter de treurigste gebeurtenis een waardevolle ervaring schuil kan gaan.

Als men de schaduwzijden van het menselijke leven niet wil zien, dan is men ook niet voorbereid op beproevingen zoals het verlies van een geliefde medemens of een zware ziekte. Wie volkomen onvoorbereid is, wordt door het ongeluk overweldigd. In het boeddhisme geloven wij dat lijden een gevolg is van onze kwade gedachten, haat gevoelens, slechte daden, onze onwetendheid. Wij noemen dat een negatief karma.
Onze werkelijke vijanden zijn onze eigen slechte gedachten. Als wij negatieve gedachten hebben, dan schaden wij onszelf het meest, zelfs de mooiste dingen maken ons niet meer blij.
Vriendschappen zijn tijdelijk, maar de innerlijke vijanden zoals kwaadheid, haat, begeerte zijn blijvend. Slechte gedachten kunnen niets goeds tot stand brengen. Men moet ze onder controle krijgen, anders bereikt men geen innerlijke vrede. Daarentegen kan de vijand van nu soms je beste vriend van morgen worden. Ik heb in mijn leven vaak het meest geleerd van diegenen die ik voor mijn vijanden aanzag. Je vijand is de toetssteen voor je innerlijke sterkte, voor je tolerantie en je aandacht voor anderen. Aan dit punt hecht het mahayana boeddhisme de allerhoogste waarde.

Wij boeddhisten denken dat de planeet aarde als een 'moeder' voor ons is. Een moeder die ons mensen heeft voortgebracht en ons voorziet van alles wat wij nodig hebben. Wij worden door de natuur in liefde gekoesterd. Daarom moeten ook wij voor de instandhouding van de natuur zorgen.

Elke ziel is een voortzetting van een vorige ziel. De gedachte van een eeuwige ziel of een zelf is voor het boeddhisme een waan, een fundamentele onwetendheid die overwonnen moet worden.
____________________________________________________________________

Mike:
In bijna alle uitspraken kan ik mezelf vinden, behalve met twee punten ben ik het zelf niet eens:
 1. Volgens het boeddhisme hebben we geen eeuwige ziel, maar ik denk zelf wel dat onze ziel eeuwig is.
 2. Volgens het boeddhisme kun je in een volgende leven ook als een dier terugkomen. Ik geloof daar zelf niet in, misschien kan het inderdaad wel zo zijn sommige mensen die heel veel slechte dingen in hun leven hebben gedaan als dier terugkomen. Niet als straf, maar als een les om terug naar de basis te gaan.

vrijdag 19 oktober 2007

Ziel van John Lennon bezoekt zijn zoon

Julian Lennon is bezocht door de ziel van zijn vader, John Lennon, tijdens het maken van een nieuwe film in Australie. Deze film, "Whaledreamers", vraagt aandacht voor de bescherming van de walvissen. Jullie Lennon stemde toe toen hij door Aboriginals werd gevraagd om mee te doen aan een oude ceremonie. Tijdens deze ceremonie gaf een oudere Aboriginal hem een witte veer, waardoor Julian sprakeloos werd. Dit was een zeer emotioneel moment voor Julian, want voordat zijn vader overleed vertelde hij het volgende tegen Julian: "Als er ooit iets met me gebeurd, let dan op een witte veer en je zult weten dat ik er voor je ben, ik zal je altijd beschermen."


Julian Lennon is echter niet de enige die de overleden John Lennon heeft ervaren, ook Paul McCartney gelooft dat John voor de band verscheen in de vorm van een witte pauw tijdens de opname van de Beatles single Free as a Bird in 1995. Paul, Ringo Starr en George Harrison poseerden buiten de studio voor een foto en de vogel verscheen opeens in het veld van de camera. Paul zei: "Dat was John. Eng he? Het was alsof John bij ons was. We voelden dat allemaal tijdens de opname. Hierna voegden we aan het einde van de single een teruggespeelde opname toe, om te lachen. Nadat de single klaar was en we ernaar luisterden hoorden we aan het einde 'zzzwrk nggggwaaahhh jooohn lennnnon qwwwrk.' Ik zweer het, het was zoals, "Het is John. Hij vind het mooi!"


Ook Liam Gallagher, de zanger van Oasis, zegt dat de ziel van John hem een keer midden in de nacht heeft bezocht: "Ik was in Manchester bij een vriend toen ik sliep. Ik herinner me dat ik opstond en me heel vreemd voelde. Ik draaide me om en daar zag ik mezelf op bed liggen, en viel toen terug in mijn lichaam. Er was een aanwezigheid daar en het was hem, John Lennon".


John Lennon werd in 1980 op veertig jarige leeftijd dood geschoten door Mark Chapman, terwijl hij het Dakota gebouw in New York binnen liep.

woensdag 17 oktober 2007

De misleidende film van Al Gore

Ik denk zelf niet dat de klimaatsveranderingen door de CO2 uitstoot worden veroorzaakt, zoals ik al eerder op mijn blog heb geschreven en de Britse Hoge Raad denkt er inmiddels ook zo over: vorige week ging het akkoord met elf fouten in de film van Al Gore. Een zo'n fout in de film An Inconvenient Truth is dat Al Gore suggereert dat ijskernen bewijzen dat als de hoeveel CO2 in de atmosfeer stijgt, daarna de temperatuur stijgt (in een periode van 650.000 jaar). De Britse Hoge Raad vond dit misleidend, want in de betreffende periode nam de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer juist toe DOORDAT de temperatuur was gestegen.
Dit betekent dat meer CO2 er niet voor zorgt dat de temperatuur gaat stijgen, maar juist het omgekeerde is waar: als de temperatuur stijgt dan neemt daarna de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer toe!


De Britse Hoge Raad eiste tevens dat de begeleidende brief die de Britse overheid met de film meestuurt aangepast dient te worden met de volgende informatie:
 1. De film an Inconvenient Truth is een politieke film en laat slechts een kant van de zaak zien.

 2. Als leraren deze waarschuwing vooraf niet laten zien, dan overtreden ze de Onderwijswet van 1996, waardoor ze zich schuldig maken aan politieke indoctrinatie.

 3. Met name moeten schoolkinderen gewezen worden op deze 11 onnauwkeurigheden.

De overige tien onnauwkeurigheden zijn:
 • De tweede grootste misvatting in de film is dat de golfstroom in de Atlantische Oceaan door de opwarming zal stoppen, waardoor Europa een nieuwe IJstijd zal meemaken. De Australische professor Robert Carter gaf aan dat dit wetenschappelijk onmogelijk is.

 • De film claimt dat een studie laat zien dat ijsberen verdronken doordat het poolijs verdwijnt, maar de vier ijsberen waren niet door smeltend ijs verdronken, maar door een zware storm.

 • De film claimt dat de smeltende sneeuw op de Kilimanjaro berg een bewijs is voor globale opwarming. Dr. Scott, een expert van de overheid, gaf tijdens de rechtzaak toe dat dit niet correct is.

 • De film gebruikt emotionele beelden van de orkaan Katrina en suggereert dat deze een gevolg is van de opwarming. De expert van de overheid moest accepteren dat het niet mogelijk is om eenmalige gebeurtenissen toe te schrijven aan de opwarming.

 • De film claimt dat het opdrogen van het Tsjaadmeer door de opwarming is veroorzaakt. De overheidsexpert moest accepteren dat dit niet het geval is.

 • De film stelt dat soorten verdwijnen doordat de aarde opwarmt, inclusief het bleken van de koraalriffen, maar de overheidsvertegenwoordiger kon hiervoor geen enkel bewijs aandragen.

 • De film suggereert dat het ijs op Groenland zou kunnen smelten, waardoor de zeespiegel gevaarlijk kan stijgen. Volgens de wetenschap zal het ijs op Groenland nog duizenden jaren niet smelten.

 • De film suggereert dat het ijs op Antarctica aan het smelten is, maar bewijs laat zien dat het ijs juist toeneemt op Antarctica.

 • De film suggereert dat de zeespiegel wel 7 meter zou kunnen stijgen, maar volgens het bewijs zal de zeespiegel de komende 100 jaar slechts 40 cm stijgen.

 • De film claimt dat de inwoners op diverse eilanden bij Nieuw-Zeeland zijn geëvacueerd door de stijgende zeespiegel, maar de overheid kan dit niet hard maken en het Hof meende dat deze claim fout was.
Kortom, we zitten dus met een politieke film van Al Gore in onze maag met allerlei onwaarheden, maar waar wel diverse overheden hun beleid op baseren. Zo wil de Nederlandse overheid een belasting op CO2 uitstoot in gaan voeren, maar zoals inmiddels wel steeds duidelijker begint te worden, worden de klimaartsveranderingen niet veroorzaakt doordat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer stijgt.
Ik vraag me ook af of de temparatuur globaal wel aan het stijgen is, want bepaalde gebieden op Antarctica zijn kouder aan het worden. Het is voor mij wel duidelijk dat het klimaat wereldwijd aan het veranderen is, maar volgens mij heeft dit met onze zon te maken, of door een bepaalde positie van onze aarde in het universum. Ik denk wel dat al deze veranderingen te maken hebben met het eindigen van een grote cyclus in de Maya kalender op 21 december 2012, waarna we op 22 december 2012 met een nieuwe (baktun) cyclus beginnen (zie voor meer informatie over 21-12-2012: http://mikegeubel.blogspot.com/2007/07/21-december-2012.html

zaterdag 13 oktober 2007

Boeddhisme - een inleiding

Kort gezegd heeft Boeddha ons twee dingen geleerd: dat er lijden is en dat er een einde aan dat lijden gemaakt kan worden. Er is geen enkel verschijnsel of ding in het hele universum dat twee momenten hetzelfde is. Dingen zijn vergankelijk. Wie zich vastklampt aan vergankelijke dingen, vraagt om problemen, om lijden.
Eerst beschouw je dingen als blijvend, bevredigend en met een zelf; een vaste kern die niet verandert. Dit is vanwege onwetendheid omtrent de ware aard van fenomenen (dingen). Maar door het trainingssysteem van de Boeddha te volgen (het Edel Achtvoudige Pad) krijg je een dieper inzicht in de ware aard van dingen. Je begint dan dingen anders te zien, namelijk dat dingen vergankelijk zijn, dat ze onbevredigend zijn en dat er geen zelf is (dat dingen geen vaste kern in zich hebben). Het is een ontwaken uit een diepe mentale slaap, waardoor we ons zelf verlossen van het lijden.
In het boeddhisme gaat het dus om inzicht, begrip of wijsheid, in de ware aard van dingen. Niemand kan ons dit inzicht schenken. Inzicht kunnen we alleen bij onszelf ontwikkelen door te oefenen.

Als het inzicht in de ware aard van dingen begint te dagen, is er het begrip aanwezig dat alles in het universum stroomt en er geen enkel ding twee momenten hetzelfde is.
We moeten zuinig zijn op de wereld waarin we leven. Door het opgeven van egoïsme zullen mensen hun bijdrage leveren aan een gezonder milieu. Verder heeft elk wezen het leven lief, hoe klein het ook is. Het is belangrijk dat je van dieren houdt, dat je ze ziet als vrienden, als wezens die kunnen voelen en denken. Alle wezens dienen met respect behandeld te worden. Alle wezens hebben het de wens en het recht om gelukkig te zijn.
In de leer van Boeddha worden alle levende wezens met respect en waardigheid behandeld om de eenvoudige reden dat elk levend wezen naar geluk verlangt.

Geloof van een boeddhist is gebaseerd op eigen begrip en is dus niet iets dat klakkeloos is aangenomen doordat de Boeddha het heeft verkondigd. Pas wanneer je vanuit jezelf bepaalde zaken echt begrijpt, kun je vertrouwen hebben in Boeddha en/of in zijn leer. Boeddha spoorde zijn volgelingen altijd aan om een diepgaand onderzoek in zijn leer in te stellen.

Of je het boeddhisme een religie noemt, hangt af van wat je onder een religie verstaat. Vaak dienen mensen een religie met een goddelijke macht aan het hoofd die straft en beloond. In die zin is boeddhisme geen religie. Een religie zou eigenlijk haar aanhangers tot het hoogste doel van het leven moeten leiden, het laten ophouden van lijden, zodat de religie de mensheid dient.
Een religie moet als een vlot zijn waar je gebruik van kunt maken als je de woeste rivier van het leven wilt oversteken om zodoende een veilige plaats te bereiken. Als we religie als een soort vlot beschouwen waarvoor de vlottenbouwer het heeft gemaakt, dan kunnen we zeggen dat boeddhisme een religie is. En als wij onze best doen om het hoogste doel te bereiken, dan hebben wij de wens van Boeddha vervuld en de functie van religie goed begrepen.

Een boeddhist gelooft dat er hemelwezens bestaan in verschillende sferen, op verschillende niveau's. Deze wezens kunnen wel macht uitoefenen en zaken op aarde beinvloeden, maar zij zijn niet per definitie wijs. Een boeddhist wordt geleerd dat als hij gelukkig wil zijn, hij een pad moet bewandelen dat naar geluk leidt. Een boeddhist vraagt geen hulp van buitenaf om gered te worden of om genade. In plaats hiervan leert hij juist om op eigen benen te staan. Wat genade betreft is het belangrijk om je eigen misstappen te zien en jezelf die te vergeven. Je bent hierin niet afhankelijk van een externe macht.
Er is niemand die zegt wat je wel en niet mag doen. Boeddha onderwijst de middenweg, een weg die uitersten vermijdt.

Uiteindelijk zullen we door het beoefenen van het Achtvoudige Pad de dingen helder kunnen zien zoals ze werkelijk zijn. Hierdoor ontstaat een groot zelfvertrouwen. Bewustzijn kan ervoor zorgen dat mentale factoren zoals haat kunnen worden omgezet in liefdevolle vriendelijkheid, gierigheid in vrijgevigheid, kwelzucht in mededogen, enz. Maar het alerbelangrijkste aspect waar bewustzijn voor kan zorgen is inzicht, oftewel wijsheid. Wanneer iemand zijn ego niet wil loslaten zodat er vernieuwing kan zijn, dan zullen er geen positieve veranderingen plaatsvinden. We blijven dan bij het oude, maar waar het oude is, daar kan het nieuwe niet zijn. Het nieuwe is ook het onbekende, en daar zijn veel mensen bang voor. Problemen en lijden zijn dan het gevolg, maar wanneer het ego wordt losgelaten, dan kan het bewustzijn functioneren waar het uiteindelijk voor is, namelijk om helder gewaar te zijn. In helder gewaar zijn kun je de dingen zien zoals ze werkelijk zijn omdat er dan niets van 'ik', je persoonlijke belevingswereld, tussenbeide komt.

vrijdag 5 oktober 2007

Droom behoed me voor zwaar ongeluk

Woensdag nacht had ik een droom waarin ik een ongeluk met de auto meemaakte, maar ik zelf mankeerde niets en ook aan mijn auto zag ik geen schade.

Donderdag reed ik extra oplettend en voorzichtig, want ik moet iedere dag zo'n 100 km naar Heerlen over de A2. Ik wist zeker dat ik een ongeluk zou meemaken, want jaren geleden in 2002 had ik ook zo'n droom gehad. Ik zat toen op een project bij de gemeente Oss en een paar dagen na mijn droom kreeg ik inderdaad een klein ongeluk. Ikzelf had gelukkig niks, en mijn auto had een kleine deuk. Dus reed ik gisteren extra voorzichtig.
Op de heenweg was er niets gebeurd, maar op de terugweg gebeurde het dan toch. Bij de nieuwe afrit op de A2 naar Roermond, die nog niet klaar is, zag ik opeens 100 meter voor me op de linkerbaan een grote stofwolk, waarna er een busje achter op een ander busje knalde en iedereen hing vol in zijn remmen. Ik wist dat er naast me op de rechterbaan niemand reed, dus ik week uit naar de rechterbaan en daarna op de weg in aanbouw. Ik kwam met de schrik vrij en zat nog een paar minuten te trillen.

Dankzij de wezens die me hebben gewaarschuwd in mijn droom, mijn gidsen of dierbaren, is me dus een zwaar ongeluk en misschien ook van degene die achter me reed, bespaard gebleven!

dinsdag 2 oktober 2007

De echte reden waarom Nederland in Afghanistan zit!

De Nederlandse missie in Afghanistan kost inmiddels 800.000 euro per dag. De militairen zijn vorig jaar naar Uruzgan gegaan met het naive idee voor de wederopbouw van het land, maar inmiddels blijkt wel dat er van enige vorm van wederopbouw niets terecht is gekomen. Men is daar voornamelijk bezig met het afschieten van Taliban strijders, maar de missie is nog steeds een vredesmissie.
Ik dacht altijd dat politieke leiders wijze mannen waren, maar blijkbaar weten ze nog steeds niet dat je door oorlog te voeren mensen gelukkig maakt, zodat er vrede kan komen. Of zijn ze toch slimme mannen en hebben ze een heel ander doel dan wij denken in Afghanistan?

Roland Balkenende, is de broer van Jan Peter Balkenende en is directeur van het bedrijf Tenaris in de Verenigde Staten (http://www.tenaris.com/en/NewsMedia/Interviews/rbalkenende.asp). Dit bedrijf handelt in olie- en gaspijplijdingen en is heel toevallig actief in het Midden-Oosten en waarschijnlijk ook in Uruzgan om daar oliepijpleidingen aan te leggen. Vanuit de Eemshaven in Delfzijl worden zelfs enorme afsluiters en koppelstukken naar Afghanistan verscheept (http://www.vindjemeleukofzo.nl/netnieuwtjes.php?itemid=5480).

Het lijkt er sterk op dat de echte reden voor de oorlog in Afghanistan het steunen van de zieke Amerikaanse regering Bush is, waarbij ook onze politieke leiders hun eigen beurs spekken. Vandaar dat het kabinet ook geen parlementair onderzoek wil naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlogen in Irak en in Afghanistan!

http://www.humanistischvredesberaad.nl/20070629-veteranentoespraak%20Frank.html