donderdag 2 juli 2009

Partij voor Mens en Spirit

Er is een verandering nodig in Nederland en in de wereld. Het tijdperk van de manier waarop de huidige politieke partijen werken komt binnenkort ten einde, en er zal een geheel nieuwe maatschappij ontstaan. Een maatschappij die niet meer gebaseerd is op angst, oorlog en terreur, maar op liefde en harmonie.

Het lijkt er sterk op dat "Partij voor Mens en Spirit" deze eerste partij is in Nederland, ik heb hun visie (hier te downloaden) gelezen en ben het helemaal met hun prachtige visie eens. Ik ben hier dus reclame voor een politieke partij aan het maken, iets dat ik een paar dagen geleden niet had gedacht.

Hier zijn een aantal punten die mij het meeste aanspreken:

Partij voor Mens en Spirit baseert zich op grondslagen vanuit moderne spiritualiteit. Als we ons bezig houden met besluitvorming en praktische zaken, dan willen we dat doen vanuit een totaal mens-zijn. Politieke visie- en besluitvorming vinden daarom plaats vanuit het hart. We zoeken naar een balans en naar all win principes. Gevoel, intuïtie, creativiteit en sociale verbondenheid mogen zwaarder gaan wegen dan economie, geld, macht en eerzucht. Spirituele politiek wil aspecten als rust, verbondenheid, zachtheid en betrokkenheid in sterke mate in de samenleving helpen opbloeien.

De ziele-essentie van elke mens is niet cultureel bepaald, maar van een geestelijke, universele oorsprong. MenS staat voor een multi-menselijke samenleving waarbinnen er ruimte is voor iedereen. We zijn ons bewust van de beperktheid van onze eigen menselijke, cultureel ingekleurde visie op onszelf en elkaar. Door ons bewust te zijn van de ware essentie van elk mens is het mogelijk elkaar respectvol te waarderen en onderlinge verschillen te overstijgen en tot oplossingen op een hoger niveau te komen, waarbinnen de eigen authenticiteit centraal staat. Integratie betekent voor ons het helpen opbloeien van de eigenheid, van talenten en vaardigheden welke op individueel niveau aanwezig zijn, opdat elk mens een gewaardeerd en volwaardig lid van onze samenleving kan zijn.

Binnen 2011 en 2015 dienen ingrijpende wijzigingen doorgevoerd te worden. Hierbij denken we aan belangrijke rollen voor burgerfora, wetgevende referenda en veranderingen in het kiessysteem, bijvoorbeeld door kiezers per thema te laten kiezen en niet slechts per partij. Op deze wijze kan de kiezer het beleid per onderwerp aansturen. De overheid dient te worden omgevormd tot Gemeenschapsdienst, hierdoor zal vertrouwen gewonnen worden en zullen burgers ook meer neigen tot ‘goed gedrag’ en tot het vanzelfsprekend ten toon spreiden van verantwoordelijk en sociaal burgerschap. Criminaliteit is tevens een weerspiegeling van een ‘collectief duister’ in onszelf en in onze samenleving. Het werkelijk tot in de wortel oplossen van criminaliteit kan slechts door een pakket aan inzichten, acties en maatregelen die op liefde en niet op woede en wrok zijn gebaseerd. Daders en slachtoffers dienen veel aandacht te krijgen en vanuit een helende intentie begeleid te worden.

Economie is de bloedstroom van het leven. Economie is voedend en dienend van aard en geen doel op zichzelf. Economie is een uiting van het menselijke vermogen om te scheppen. Partij voor Mens en Spirit kiest voor welzijn boven winst en wil ‘duurzame voldoening’ als uitgangspunt nemen voor economie, in plaats van het streven naar eindeloze ongeremde economische kwalitatieve groei. Het gaat om voldoening, om kwaliteit van leven. Regeringen en parlementen hebben de verantwoordelijkheid om te zorgen voor een eerlijke handel, voor verboden op producten die met behulp van kinderarbeid zijn gemaakt en dienen ervoor te kiezen geen geld te verdienen met dubieuze of schadelijke zaken, zoals wapenhandel, milieuproblemen naar elders exporteren, etc.

Partij voor Mens en Spirit wil geleidelijk een meer transparant systeem van geldstromen, subsidies en belastingen invoeren. Er zijn veel belastingen die geheven worden over gelden waarover al belasting is betaald, zoals bij overdrachtsbelasting, spaargelden en schenkingsrecht. Partij voor Mens en Spirit wil op termijn een ander belastingsysteem invoeren, dat arbeid belastingvrij maakt en producten en verbruik belast, waarbij belastingen een sturingsmiddel kunnen zijn om milieuvriendelijk te kopen en consumeren.

Nederland mag een meer eigen koers gaan volgen, los van Europa en de Verenigde Staten. Militaire operaties en ingrepen blijken niet tot duurzame vrede of andere goede resultaten te leiden. Vrede groeit pas duurzaam als inwendige vrede bereikt wordt en collectieve en individuele pijnen erkend worden en een plek krijgen.

Een diepgevoeld respect voor mens en natuur leidt tot een afbouwen van de bioindustrie, waarbij boeren gesteund worden in het vinden van alternatieven. Biologische, gifvrije, hormoon- en anti-bioticavrije en gentechvrije landbouw en veeteelt wordt de nationale norm. Dit kan gestimuleerd worden door een daarop toegesneden belastingssysteem, waardoor de prijs van het product mede wordt bepaald door de mate van milieuvriendelijkheid.

Door de privatisering zijn er steeds meer managementslagen ontstaan, zijn er hogere reclamekosten, uitkering van bonussen en dergelijke en is zorg onder andere daardoor duurder geworden.Geestelijke processen, stress, angst en frustratie vergroten de zorgbehoefte. Aandacht, warmte en ontspanning verkleinen de zorgbehoefte. We streven naar een samenwerking tussen reguliere zorg en holistische zorg. Hun positie mag gelijkwaardiger worden en inspelen op de holistische levensbeschouwing en behoeften van een grote groep Nederlanders. Marktwerking en zorg gaan niet samen. Het is een fundamenteel recht van burgers om invloed uit te oefenen op de door hen betaalde zorginstellingen.

Educatie legt niet langer eenzijdig de nadruk op mentale kennisverwerving en het verzamelen van feiten, maar ook op zelfstandig en ervaringsgericht beleven. Technische en handvaardige kwaliteiten krijgen veel ontplooiingsmogelijkheden, evenals vernieuwende en andere invalshoeken, zoals meditatie, holistische coachring etcetera.

Op mondiaal niveau geeft dit de noodzaak om ingrijpende milieumaatregelen te nemen om zuivere lucht, schoon water en een gifvrij milieu te garanderen. Voedsel is meer dan een pakketje vitaminen en mineralen. Er is bewijs beschikbaar dat biologische voeding het immuunsysteem verbetert. De mens is een natuurlijk wezen en daar past een natuurlijke, niet doorstraalde gentechvrije voeding bij.

Het doel van onze wetenschap ligt in de wens tot onderzoek en het ontdekken van objectieve kennis wetten en feiten. Wetenschap speelt in onze cultuur in bijna alle facetten van ons leven een grote rol. De moderne wetenschap houdt zich echter voornamelijk bezig met grofstoffelijk, materialistische en mechanisch onderzoek. Dit voor ons eenzijdige paradigma heeft grote invloed op beleid en wetgeving en heeft daarmee grote consequenties voor wat we bijvoorbeeld mogen eten en hoe we ons willen genezen. De regering dient andere vormen van onderzoek te stimuleren, die meer recht doen aan energetische en andersoortige principes en uitgangspunten. Kwalitatief onderzoek dient een belangrijkere rol in te nemen

Er is ook een Hyves groep van Partij voor Mens en Spirit: http://mensenspirit.hyves.nl/?&pageid=12E7B0YDSTTWKGKOG en hier in hun website: http://www.mensenspirit.nl

0 comments:

Een reactie posten