zaterdag 22 oktober 2011

Lessen van Hoogontwikkelde Beschavingen voor een Betere Wereld

In deze dialoog herhaal ik de essentiële punten, de hoofdpunten, die jullie moeten begrijpen als jullie de dingen echt willen veranderen zoals jullie zeggen dat te willen doen.
En dus zeg Ik het nog eens: de verschillen tussen menselijke beschavingen en hoogontwikkelde beschavingen bestaan uit het feit dat hoogontwikkelde wezens:

 1. volledig observeren;
 2. naar waarheid communiceren.
Ze zien 'wat werkt' en zeggen 'wat zo is'. Dit is nog zo'n minuscuul, maar wezenlijk verschilletje dat het leven op jullie planeet onmetelijk zou verbeteren.

En dit is overigens geen kwestie van ethiek. Er bestaan geen 'ethische verplichtingen' in een hoogontwikkelde maatschappij; dat zou net zo'n raadselachtig concept zijn als liegen. Het is eenvoudigweg een kwestie van functionaliteit, van wat voordeel biedt.


Hebben hoogontwikkelde wezens geen ethiek?

Niet zoals jullie dat zien. Het idee dat een groep een waardestelsel bedenkt volgens welke waarden individuele hoogontwikkelde wezens moeten leven, zou hun begrip van 'wat werkt' geweld aandoen omdat elk individu de enige en uiteindelijke beoordelaar is van wat wel of geen passend gedrag voor hem is.
De discussie gaat altijd over wat werkt voor een hoogontwikkelde maatschappij, wat functioneel is en voordeel brengt voor allen, en niet over wat mensen 'goed' en 'verkeerd' zouden noemen.

Maar dat is toch hetzelfde? Hebben wij niet gewoon wat werkt 'goed' genoemd, en wat niet voor ons werkt 'verkeerd?'

Jullie hebben schuldgevoel en schaamte aan die labels geplakt - ideeën die voor hoogontwikkelde wezens net zo vreemd zijn - en jullie hebben een verbijsterend aantal dingen als 'verkeerd' geclassificeerd, niet omdat ze niet werken, maar omdat jullie je verbeelden dat ze 'ongepast' zijn; soms niet eens in jullie ogen, maar in Gods ogen.
Op die manier hebben jullie gekunstelde definities gemaakt van 'wat werkt' en wat 'niet werkt', definities die niets te maken hebben mat 'wat echt zo is'.
Je gevoelens eerlijk uiten wordt door de menselijke maatschappij bijvoorbeeld vaak als 'verkeerd' beoordeeld. Een hoogontwikkeld wezen zou een dergelijke conclusie nooit trekken omdat een precies bewustzijn van gevoelens het leven in elke gemeenschap of cluster vergemakkelijkt. En zoals ik al zei, een hoogontwikkeld wezen zou nooit gevoelens verbergen of het 'sociaal correct' vinden dat te doen.
Het zou trouwens onmogelijk zijn omdat een hoogontwikkeld wezen trillingen ontvangt - echte vibraties - van andere wezens die hun gevoelens duidelijk genoeg maken. Net zoals je soms de 'lucht kunt voelen' als je een kamer binnenloopt, kan een hoogontwikkeld wezen voelen wat een ander hoogontwikkeld wezen denkt en ervaart.

Feitelijke uitingen - jullie zouden het 'woorden' noemen - worden zelden of nooit gebruikt. Deze 'telepathische communicatie' komt voor bij alle bewuste hoogontwikkelde wezens. Sterker nog, je kunt zeggen dat de mate waarin een soort - of een relatie tussen leden van dezelfde soort - zich heeft geëvolueerd, wordt getoond door de mate waarin wezens het gebruik van 'woorden' nodig hebben om gevoelens, verlangens of informatie over te brengen.
En voor je die vraag stelt, ja, mensen kunnen dezelfde vaardigheid ontwikkelen en sommigen hebben dat al gedaan. Duizenden jaren geleden was dat in feite gewoon. Daarna zijn jullie teruggevallen naar het gebruik van oeruitingen - 'geluiden' eigenlijk - om te communiceren. Maar velen van jullie keren nu terug naar een schonere, accuratere en elegantere vorm van communiceren. Dit geldt vooral voor mensen die van elkaar houden, en het benadrukt een belangrijke waarheid: zorgzaamheid schept communicatie.
Waar innige liefde heerst zijn woorden vrijwel onnodig. Het omgekeerde van dit axioma (grondstelling) is ook waar: hoe meer woorden je onder elkaar moet gebruiken, des te minder tijd heb je te besteden om je om elkaar te bekommeren omdat zorgzaamheid communicatie creëert.
Uiteindelijk gaat alle echte communicatie over waarheid. En uiteindelijk is de enige echte waarheid liefde. En daarom is er communicatie als er liefde is. En als de communicatie moeilijk is, dan is dat een teken dat de liefde niet honderd procent aanwezig is.

Dat is fraai gezegd. Ik mag wel zeggen: fraai gecommuniceerd.

Dank je wel. En om de zaak samen te vatten volgt hier het model om te leven in een hoogontwikkelde maatschappij.
Wezens leven in clusters of wat jullie kleine, doelgerichte gemeenschappen zouden noemen. Deze clusters zijn niet verder georganiseerd in steden, provincies of landen, maar elk cluster staat met de andere in wisselwerking op gelijke basis.
Er zijn geen regeringen zoals jullie die kennen en er zijn geen wetten. Er zijn raden of conclaven. Meestal van de ouderen. En er bestaan 'gemeenschappelijke overeenkomsten', zoals je dat het beste kunt omschrijven in jullie taal. Die overeenkomsten worden gereduceerd tot een 'code voor drie partijen': bewustzijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.
Hoogontwikkelde wezens hebben lang geleden besloten dat ze op deze manier willen samenleven. Ze hebben die keuze niet gebaseerd op een morele structuur of spirituele openbaring die een of ander wezen of een of andere groep naar voren heeft gebracht, maar op een simpele observatie van wat zo is en wat werkt.

Er zijn geen oorlogen en/of conflicten?

Nee, en dat komt voornamelijk doordat een hoogontwikkeld wezen alles deelt wat hij heeft, en hij zou alles geven wat jij je met geweld zou willen toe-eigenen. Hij doet dat omdat hij zich ervan bewust is dat alles toch van iedereen is en omdat hij altijd meer kan scheppen van wat hij 'weggaf' als hij dat werkelijk wil.
Er bestaat geen begrip als 'eigendom' of 'verlies' in een maatschappij van hoogontwikkelde wezens. Zij begrijpen dat ze geen lichamelijke wezens zijn, maar wezens die lichamelijk zijn. Ze begrijpen ook dat alle wezens aan dezelfde bron zijn ontsproten en dus dat wij allen één zijn.

Er bestaat geen 'schoolsysteem' in een hoogontwikkelde maatschappij, alleen maar een leerproces waarbij het nageslacht wordt herinnerd aan 'wat zo is' en 'wat werkt'. Het nageslacht wordt opgevoed door ouderen, niet door hun verwekkers, hoewel ze tijdens het proces niet per se van hun 'ouders' worden gescheiden; die mogen wanneer ze maar willen bij hen zijn en zoveel tijd met hen doorbrengen als ze verkiezen.
In wat jullie 'school' zouden noemen (de beste uitdrukking zou eigenlijk nog 'leertijd' zijn) stellen de kinderen hun eigen 'vakkenpakket' samen, waarbij ze de vaardigheden kiezen die zij graag willen verwerven, in plaats van dat hun wordt verteld wat ze moeten gaan leren. Op die manier zijn ze optimaal gemotiveerd en worden de vaardigheden van het leven snel, gemakkelijk en met plezier verworven.

Anders dan in jullie maatschappij, waarin volwassenen gedragingen in een vorm gieten die tegengesteld is aan wat ze willen dat hun kinderen leren, begrijpen volwassenen in hoogontwikkelde beschavingen dat hun kinderen doen wat ze anderen zien doen.
Een hoogontwikkeld wezen zou het niet in zijn hoofd halen zijn kinderen voor een apparaat te zetten dat beelden laat zien van gedrag waarvan ze willen dat hun kinderen dat vermijden. Een dergelijk besluit is in de ogen van een hoogontwikkeld wezen onbegrijpelijk.
En het zou net zo onbegrijpelijk zijn als een hoogontwikkeld wezen dat wel deed om vervolgens te ontkennen dat dergelijke beelden iets van doen hadden met de plotseling afwijkende gedragingen van zijn nakomelingen.

Ik herhaal dat het verschil tussen een hoogontwikkelde maatschappij en de mensen maatschappij kan worden teruggebracht tot één echt heel simpel element dat we waarachtige observatie zullen noemen.
In hoogontwikkelde maatschappijen accepteren wezens alles wat ze zien. In menselijke maatschappijen ontkennen velen wat ze zien.
Ze zien dat de televisie hun kinderen ruïneert en ze negeren dat. Ze zien geweld en 'verliezen' als 'amusement' en ontkennen de contradictie (tegenstrijdigheid). Ze constateren dat tabak het lichaam schade berokkent en doen net alsof dat niet zo is. Ze zien een dronken en ruwe vader, en het hele gezin ontkent dit en niemand mag er een woord van zeggen.
Ze constateren dat hun religies duizenden jaren lang er compleet niet in geslaagd zijn het gedrag van de massa te veranderen en ontkennen dat ook. Ze zien duidelijk dat hun regeringen meer doen om te onderdrukken dan om te helpen, en ze negeren dat.
Ze zien een gezondheidszorgsysteem dat in werkelijkheid een ziekenzorgsysteem is en dat tien procent van het geld besteed aan het voorkomen van ziekten en negentig procent om ziekte aan te pakken, om vervolgens te ontkennen dat er een winstmotief in het spel is dat elke reële vooruitgang tegenhoudt om mensen te leren hoe ze moeten handelen, eten en leven op een manier die een goede gezondheid bevordert.
Ze zien dat het eten van vlees van dieren die zijn geslacht nadat ze gedwongen zijn gevoerd met voedsel dat barst van de chemicaliën hun gezondheid bepaald geen goed doet, en toch ontkennen ze wat ze zien.

Alles hangt af van Wie je denkt te zijn en Wat je probeert te doen.
Als het je doel is om een lang en gezond leven te leiden, dan werken dood vlees eten, bekende kankerverwekkende dingen roken en grote hoeveelheden zenuwdodende, hersencellen slopende drankjes drinken niet. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is nakomelingen vrij van geweld en woede op te voeden, dan werkt het niet om hen jarenlang vlak voor levensechte beelden van geweld en woede te zetten. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is om goed voor de Aarde te zorgen en zuinig om te springen met haar natuurlijke rijkdommen, dan werkt het niet om te doen alsof die grondstoffen onuitputtelijk zijn. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is een relatie met een liefhebbende God te ontdekken en te koesteren zodat religie er wel toe doet bij menselijke zaken, dan werkt het niet om te leren over een God van straf en wraak. Ook dat is al aangetoond.

Motivering is het belangrijkste. Doelstellingen bepalen de resultaten. Het leven komt voort uit jullie bedoelingen. Jullie ware bedoeling komt tot uiting in jullie daden, en jullie daden worden bepaald door jullie ware bedoeling. Net als met alles in het leven (en het leven zelf) is het een cirkel.
Hoogontwikkelde wezens zien die cirkel. Mensen niet.
Hoogontwikkelde wezens reageren op 'wat zo is'; mensen negeren dat.
Hoogontwikkelde wezens spreken de waarheid, altijd. Mensen liegen vaak, zowel tegen anderen als tegen zichzelf.
Hoogontwikkelde wezens zeggen iets en doen wat ze zeggen. Mensen zeggen het een en doen het ander.

Diep in je hart weten jullie dat iets verkeerd is. Jullie zien de tegenstrijdigheden in jullie gedragingen en jullie zijn nu echt klaar om die te laten varen. Jullie zien duidelijk zowel wat zo is als wat werkt, en jullie zijn niet meer geneigd om de verschillen tussen die twee nog langer te steunen.
Jullie soort ontwaakt. Jullie tijdstip van vervulling is nabij.
Je hoeft niet ter worden ontmoedigd door wat je hier hebt gehoord omdat het fundament al is gelegd voor een nieuwe ervaring, een grotere realiteit, en dit alles was alleen maar de voorbereiding daarop. Nu zijn jullie klaar om over de drempel te stappen.
Met name deze dialoog heeft als doel die drempel te nemen. Ten eerste om hem aan te wijzen. Zie je? Daar is hij! Want het licht van de waarheid heb je in deze dialoog gekregen.


Deze gehele tekst komt uit het volgende boek:
De Gesprekken met God, 3 delen in 1 band geschreven door Neale Donald Walsch


woensdag 19 oktober 2011

Buitenaardse Voertuigen in S4 Faciliteit, Groom Lake, Nevada - Robert Lazar

Bob Lazar werkte in de S4 faciliteit in Groom Lake (Area 51), Nevada (USA), waar hij uit moest zoeken hoe een buitenaards voertuig functioneert. Er stonden in totaal 9 buitenaardse voertuigen:En in deze video zie je dat Bob Lazar de waarheid vertelde met een leugendetector:

zaterdag 15 oktober 2011

Het Verband tussen Levensstijl en Kanker

Er zijn tijdens onderzoeken overtuigende bewijzen gevonden voor het verband tussen bepaalde soorten welvaartsvoedsel en het risico op kanker.

Hoe verminder je de kans op kanker?

 • Streef naar een slank postuur, vermijd overgewicht.
 • Neem iedere dag minimaal een half uur lichaamsbeweging, stevig wandelen kan ook.
 • Vermijd dranken met suiker en beperk het eten van calorierijk voedsel. Als je al fastfood eet, eet het dan zo min mogelijk.
 • Kies voor veel groenten, fruit, volkorenproducten en peulvruchten en varieer zoveel mogelijk. Beperk voorbewerkte zetmeelrijke producten zoals aardappelen en pasta.
 • Beperk de consumptie van rood vlees, zoals rund- varkens- en lamsvlees en vermijd bewerkt vlees (vleeswaren en worst).
 • Beperk het aantal glazen alcohol per dag tot twee voor mannen en één voor vrouwen. Om kanker te voorkomen kun je het beste geen alcohol drinken. Alcohol verhoogt de kans op verschillende soorten kanker, waaronder mond- en borstkanker.
 • Beperk de consumptie van zout voedsel en met zout (natrium) bewerkt voedsel. Vermijd in zout geconserveerde, gezouten of zoute voedingsmiddelen.
 • Niet roken. Roken is de bekendste veroorzaker van kanker en één van de allerslechtste keuzes voor de gezondheid die je kunt maken.
Een bepaalde hoeveelheid alcohol verhoogt het risico op borstkanker met 7%. Er komt minder borstkanker voor bij vrouwen die veel champignons of champignonextracten eten. Vrouwen die 6 uur of minder slapen hebben 62% meer kans op borstkanker dan vrouwen die regelmatig 7 uur nachtrust hebben. Vrouwen die elke nacht genoten van een 9 uur lange nachtrust hadden 'maar' 36% kans op borstkanker.

De grootste studie ooit naar het verband tussen levensstijl en kanker is de EPIC-studie. Deze studie omvat 500.000 mensen uit 10 Europese landen, die van 1996 tot 2007 gevolgd werden. Ook hieruit bleek dat voeding belangrijk was voor de preventie van darmkanker. Vezelrijke voeding verlaagt het risico op dikke darmkanker. Voeding met veel rood of voorbewerkt vlees en alcohol verhoogt juist die kans. Het eten van veel vis, groente en fruit vermindert de kans op darmkanker, maar ook een actief leven.

Hoewel goede voeding en voldoende slaap zeker niet in alle gevallen deze ernstige ziekte kunnen voorkomen, is het zeker aan te bevelen de adviezen op te volgen en zoveel mogelijk preventieve maatregelen te nemen.


Bronnen:

12,000 Years Old Site: Gobekli Tepe


maandag 10 oktober 2011

Koude winters zijn te danken aan de zon

De koude winters die Noordwest-Europa de afgelopen paar jaar in hun greep hielden, zijn te danken aan variaties in de energieproductie van de zon. Dat stellen onderzoekers in het vakblad Nature Geoscience op basis van meetresultaten van de Amerikaanse SORCE-satelliet (SOlar Radiation and Climate Experiment).

Uit metingen met de Spectral Irradiance Monitor (SIM) van de kunstmaan blijkt dat de intensiteit van de ultraviolette straling van de zon ongeveer vijf maal zo sterk varieert als altijd is aangenomen. Tijdens een activiteitsminimum van de zon, zoals we dat de afgelopen jaren beleefden, produceert de zon aanzienlijk minder ultraviolette straling dan tijdens een activiteitsmaximum. UV-straling wordt geabsorbeerd door ozon in de stratosfeer. Weinig UV-straling betekent minder absorptie, en dus een lagere temperatuur in de stratosfeer. Uit klimaatmodellen blijkt dat dat doorwerkt naar lagere delen van de aardse dampkring, en gevolgen heeft voor de straalstroom en de bijbehorende luchtcirculatie dichter bij het aardoppervlak. Terwijl daardoor in Europa de (winter-)temperaturen sterk kunnen dalen, is het op andere plaatsen juist warmer dan normaal - de UV-variatie heeft geen invloed op de gemiddelde wereldtemperatuur.

Het gevonden verband tussen variaties in de UV-productie van de zon en het Europese weer zou ook een verklaring kunnen bieden voor de Kleine IJstijd: tussen ca. 1645 en 1715 was de zon tientallen jaren lang vrijwel niet actief, en lagen de wintertemperaturen in Europa ongeveer een graad lager dan normaal.


Links:

Bron: http://allesoversterrenkunde.nl/nieuws/4865-Koude-winters-zijn-te-danken-aan-de-

zondag 9 oktober 2011

Kippenvel...

Net voordat ik op vakantie ging was de finale van Holland's Got Talent. De 11 jarige Aliyah won overtuigend, dat zo'n klein meisje met zoveel gevoel kan zingen, ongelooflijk. Kippenvel kreeg ik ervan, en met mij vele anderen:

donderdag 6 oktober 2011

Ancient road at Maya village buried by volcanic ash 1,400 years ago Discovered

A University of Colorado Boulder-led team excavating a Maya village in El Salvador buried by a volcanic eruption 1,400 years ago has unexpectedly hit an ancient white road that appears to lead to and from the town, which was frozen in time by a blanket of ash.

The sacbe at the buried village of Ceren -- which had canals of water running on each side -- is the first ever discovered at a Maya archaeology site that was built without bordering paving stones, said Sheets. The road was serendipitously discovered by the team while digging a test pit through 17 feet of volcanic ash in July to analyze agricultural activity on the edges of Ceren, considered the best preserved Maya village in Central America.

"We know there was a celebration going on when the eruption hit," said Sheets. "And we've found no evidence of anyone going back to their houses, gathering up valuables, and fleeing, because all the household doors were tied shut. We think people may have left the plaza and run south, possibly on the sacbe, because the danger was to the north."


Radiocarbon dates from Ceren indicate the eruption occurred in roughly A.D. 630, and CU researchers have even pinpointed the month and time of day the fiery mass of ash and debris from the Loma Caldera volcano rained down on the town from less than a third of a mile away. Sheets believes the eruption hit at roughly 7 p.m. on an August evening because of the mature corn stalks preserved in ash casts, the fact that the farming implements had been brought inside, the sleeping mats had not yet been rolled out, meals had been served but the dishes were not yet washed, and corn was set into pots to soak in water overnight.

Sheets said it is logical that the villagers in the plaza might have used the white sacbe as an emergency route to flee the destruction of the volcano in the dark of night. "How far they might have gotten, I don't know," said Sheets. "It would have been a footrace. I think it is very likely we will find bodies as we follow the sacbe southward in future excavations." To date, no human remains have been found at the village.

While some refer to Ceren as "The New World Pompeii," Sheets is quick to point out the differences. Pompeii was an affluent Roman resort community with multi-story concrete houses, stone streets and marble statues, while Ceren was a modest farming community. Because tiny particles of hot, moist ash blanketed Ceren and packed the thatch-roofed structures, gardens and agricultural fields, the preservation of organic materials is greater than at Pompeii, where dry, pea-sized particles rained down in the Mount Vesuvius eruption of A.D. 79.


Sources:

zondag 2 oktober 2011

Sjamanen communiceren met DNA


Tijdens mijn vakantie heb ik een aantal boeken gelezen over sjamanisme. De tekst hieronder vond ik heel interessant en vernieuwend, het komt uit het boek ‘The Cosmic Serpent, DNA and the Origins of Knowledge’ geschreven door Jeremy Narby. Ik heb de tekst vanuit het Engels vertaald.

LSD wekt meestal geen echte hallucinaties op, waarbij de beelden met de werkelijkheid verward worden. Mensen die onder invloed zijn van LSD, weten bijna altijd dat de visuele verstoringen of de reeksen van punten en kleuren die ze zien niet echt zijn, maar ontstaan door de werking van een psychedelisch middel. LSD is in dit geval een ‘pseudo-hallucinator’.

De meeste wetenschappelijke studies die naar hallucinaties zijn gedaan, zijn met mensen gedaan die onder invloed van LSD waren; ze focusten zich dus vooral op een stof dat geen echte hallucinaties geeft. Wetenschappers negeerden de natuurlijke stoffen die reeds duizenden jaren door honderden mensen werden gebruikt, en ze gaven de voorkeur aan een synthetische stof die in een laboratorium uit de 20e eeuw werd ontwikkeld.


In 1979 werd ontdekt dat de hersenen dimethyltryptamine afscheiden, dit is één van de actieve ingrediënten van ayahuasca. Deze stoffen genereren echte hallucinaties waarbij de visioenen de normale realiteit overtuigend vervangen, zoals fluoriserende slangen waarvoor je jezelf verontschuldigd als je erop trapt. Helaas is er bijna geen wetenschappelijk onderzoek naar dimethyltryptamine gedaan. Tot op heden zijn de klinische studies naar de effecten op “normale” mensen op één hand te tellen.

Er zijn ontelbare voorbeelden van sjamanistische ladders op alle vijf continenten, hier een “spiraal ladder”, daar een “trap” of “gevlochten touwen”. In Australië, Tibet, Nepal, het Oude Egypte, Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, betekent het symbool van het touw communicatie tussen hemel en aarde. Door middel van een touw of een ladder (en ook door een wijnstok, een brug, een ketting, of pijlen, enz.) dalen goden af naar de aarde en gaan mensen omhoog naar de hemel. Volgens Eliade, is de sjamanistische ladder de oudste versie van het idee van de as van de wereld, die de verschillende niveaus van de kosmos verbinden, en komt in vele scheppingsmythen in de vorm van een boom voor.


De levensmolecuul die genetische informatie bevat is hetzelfde voor alle soorten. Het animistische geloof, waarbij alle levende wezens door hetzelfde principe bezield zijn is door de ontdekking van DNA bevestigd. De levensmolecuul is hetzelfde voor alle soorten en de genetische informatie in een roos, een bacterie, of in een mens is gecodeerd in een universele taal van vier letters: A, G, C en T, dat vier chemische onderdelen zijn in de dubbele DNA helix.
Belangrijke scheppingsgoden zijn in hun eerste afbeelding altijd kosmische slangen. De zichtbare slang verschijnt meer als de korte incarnatie van een Grote Onzichtbare Slang, die reden gevend en tijdloos is, een meester van het essentiële principe en van alle natuurkrachten. Het is een primaire oude god aan het begin van alle kosmologieën, voor het geloof in één God en de rede het liet vallen.

De mensen die zich bezig houden met wat we sjamanisme noemen communiceren met DNA.

Het leek erop dat niemand de mogelijke verbindingen tussen de mythen van “primitieve mensen” en moleculaire biologie was opgevallen. Niemand had gezien dat de dubbele helix over de gehele wereld gedurende duizenden jaren een symbool was voor het levensprincipe. Er werd gezegd dat hallucinaties op geen enkele manier een bron voor kennis konden zijn, dat de Indianen hun bruikbare moleculen door toevals experimenten hadden gevonden, en dat hun mythen precies mythen waren, die geen relatie hadden met de echte kennis ontdekt in laboratoria.

De geesten die iemand in hallucinaties ziet zijn driedimensionaal, zenden geluid en beelden uit, en ze spreken een taal die bestaat uit driedimensionale beelden en geluiden. In andere woorden, ze zijn gemaakt van hun eigen taal, zoals DNA. En net als DNA vermenigvuldigen ze zichzelf om hun informatie door te geven.

Francis Crick, de Nobelprijs winnaar en medeontdekker van de DNA structuur, suggereerde dat de levensmolecuul van buitenaardse oorsprong was – op dezelfde manier dat de animistische mensen beweerden dat het levensbeginsel een slang van de kosmos was.
Aan het begin van de jaren 80 bekritiseerde Crick de gebruikelijke wetenschappelijke theorie over de oorsprong van het leven, volgens welke een cel voor het eerst verscheen in de primitieve soep door willekeurige botsingen van ongeorganiseerde moleculen. Voor Crick is deze theorie een grote stap terug, want het is gebaseerd op ideeën die in de 19e eeuw zijn bedacht, lang voordat de moleculaire biologie onthulde dat de basis mechanismen van leven voor alle soorten hetzelfde en extreem complex zijn – en als je de mogelijkheid berekent dat dit door toeval is ontstaan, dan eindig je met onvoorstelbaar kleine getallen.
Het DNA molecuul, dat uitblinkt door informatie op te slaan en te kopieren, is in staat om zichzelf op te bouwen. Crick concludeert dat de georganiseerde complexiteit op celniveau ‘niet door puur toeval kan zijn ontstaan’.

Als de schepper van leven is de kosmische slang een meester in gedaantewisselingen. In de mythen van de wereld war het een centrale rol speelt, schept het door zichzelf te transformeren; het verandert terwijl het hetzelfde blijft.

De vier basen van DNA zijn onoplosbaar in water, ze plooien zichzelf in het centrum van de molecuul waar ze samen komen in paren om zo de sporten van de ladder te vormen; dan draaien ze omhoog in een gespiraalde stapel om contact met het omringende water molecuul te voorkomen. De gedraaide laddervorm van DNA is een direct gevolg van de waterige omgeving, DNA gaat samen met water, net zoals de mythische slang.

De natuur geesten communiceren met mensen in hallucinaties en dromen, in andere woorden, in mentale beelden. Een plant kan niet praten, maar er zit een geest in die bewust is, dat alles ziet, dat de ziel van de plant is, zijn essentie, dat het levend maakt.

De Ayahuasqueros zeiden dat de zeer geavanceerde geluidsbeelden die ze in hun hallucinaties zien en horen interactief zijn, en dat het mogelijk was om met ze te communiceren.
Mensen die ayahuasca drinken zien grote en kleurrijke slangen, meer dan ieder ander visioen; al is het een Tukano Indiaan, een verstedelijkte sjamaan, een antropoloog, of een dolende Amerikaanse dichter.

DNA straalt fotonen uit, met zo’n regelmaat dat onderzoekers het vergelijken met een “hele zwakke laser”. Een gebundelde lichtbron, zoals een laser, geeft de sensatie van felle kleuren, een helderheid, en een indruk van holografische diepte.
Bewustzijn kan het elektromagnetische veld zijn dat bestaat uit de som van deze uitstralingen. Maar ons begrip van de neurologische basis van bewustzijn is nog steeds zeer beperkt.

Hoe kan de natuur niet bewust zijn, als ons eigen bewustzijn door de natuur is gemaakt?

Tijdens het lezen van het boek kwamen bij mij veel nieuwe vragen naar boven, dat wellicht interessant nieuw stof is om te onderzoeken:
 • Worden al onze ervaringen in ons DNA opgeslagen?
 • Is ons DNA soms de plek waar ons bewustzijn zit?
 • Bestaat onze ziel ook uit DNA en gaat dus ons DNA mee als we overgaan?
 • En is het DNA dan onsterfelijk en slaat het al onze ervaringen op?
 • En ons aura, is dat ook DNA?
Nog een paar onvoorstelbare feiten over ons DNA uit hetzelfde boek: DNA in ons lichaam is enorm lang, je kunt het 5 miljoen keer om de Aarde wikkelen. Het is kleiner dan het zichtbare licht; het is onzichtbaar voor ons.


Afbeelding van hallucinatie van: http://ancientcivilizationsbc.com/cosmic-connection
Foto Peruaanse sjamaan: http://shaman-spirit.blogspot.com/