Henoch, de bouwer van de piramiden van Gizeh

Henoch was een profeet of koning die lang geleden leefde, zeker voor de zondvloed. Voor de Egyptenaren was hij de god Tehuti of Thoth, de Grieken noemden hem Hermes, de Romeinen Mercurius, de Koran kent hem als Idris, de Azteken als Quetzalcoatl, de Maya’s als Kukulkan en de indiaanse volkeren in Zuid-Amerika als Viracocha. De leer van Henoch heeft grote invloed gehad op de oudere beschavingen, en de Renaissance in het westen was een direct gevolg doordat de teksten van Henoch opnieuw werden bestudeerd.


De Sumeriërs noemde hem Enmeduranna ‘Heer van de ME’s’, hij regeerde in Sippar, de ‘Vogelstad’. ME’s betekent die hemel en Aarde verbinden. In het Midden-Oosten zijn tientallen ‘ogen-idolen’ gevonden, dit zijn hoofdvormige beeldjes, waarvan de oogkassen leeg zijn die ooit voor heilige ‘orakelstenen’ waren bestemd. Die stenen ‘brachten het idool tot leven’ en maakten contact met de goden mogelijk. Zo droeg bijvoorbeeld de godin Isjtar een ME op het borstbeeld van haar gewaad, dat de naam ‘Kom, kom’ droeg. De ME’s waren een soort stenen die een licht uitstraalden, dat zelfs nog van een grote afstand gezien kon worden. Pas kort voor de zondvloed besloten de goden de mensen enkele ME’s toe te vertrouwen. In de Bijbel wordt een ME Terafim genoemd.
In Sumerische teksten wordt de ME
als volgt beschreven:
“Het eeuwige basisplan, dat voor de toekomst de bouw bepaalt.
Datgene dat de tekeningen uit oude tijd bevat en niet het geschrevene van de hoogste hemel.”

Henoch in zijn vliegtuig?
Wanneer leefde Henoch?
Wanneer Henoch precies leefde is onduidelijk. Volgens de Bijbel was Henoch de zevende aardsvader in de lijn vanaf Adam. 

De Sumeriërs hebben een zeer complete koningslijst achtergelaten die teruggaat tot op de eerste koning: Alulim, oftewel Adam. De koningen tot aan de zondvloed hebben ieder een zeer lange periode geregeerd, en men twijfelt eraan of dat de perioden die de Sumeriërs Sar noemen wel als jaren opgevat moeten worden en niet als dagen. Henoch regeerde volgens deze koningslijst 21.000 jaar.
De Sumerische koningslijst, volgens de Sumerische kleisteentabletten:

Toen het koningschap uit de hemel kwam, was Eridu het eerste koninkrijk.
A.LU.LIM werd koning in Eridu, hij heerste 8 sars (28.800 jaar).
A.LAL.GAR
heerste 10 sars (36.000 jaar).
Deze twee koningen heersten 18 sars (64.800 jaar).
Eridu's koningschap werd op Bad Tibira overgedragen
EN.MEN.LU.AN.NA
heerste in Bad Tibira 12 sars (43.200 jaar).
EN.NEN.GAL.AN.NA
heerste 8 sars (28.800 jaar).
God Dumuzi
, de herder regeerde 10 sars (36.000 jaar).
Drie koningen 30 sars (108.000 jaar) regeerden ze.
In Larak regeerde En.zib.zi.anna 8 sars (28.800 jaar). Een koning, 8 sars regeerde hij.
In Sippar
was En.men.dur.anna koning; 5 sars en 5 ners (21.000 jaar) regeerde hij.
In Sjurippak
was Ubar.tutu koning, 5 sars en 1 ner regeerde hij (18.600 jaar).
Vijf steden, acht koningen, 67 sars (241.200 jaar) regeerden ze. Hierna volgde de zondvloed.


Deze acht koningen en de zoon en kleinzoon van Ubartutu, dat zijn Suruppak en Ziusudra, komen exact overeen met de aardsvaders in de Bijbel:
Alulum is Adam,
Alalgar is Seth,
Enmenluanna is Enos,
Enmengalanna is Kain,
Dumuzi is Mahalaleel,
Ensipazianna is Jared,
Enmenduranna is Henoch,
Ubartutu is Methuselah,
Suruppak is Lamech en
Ziusudra is Noach.

De aardsvaders in de Bijbel waren dus geen gewone mensen, maar goden, oftwel van een andere planeet.
De eerste koning Alulim, regeerde in Eridu, maar tot op heden is het onbekend waar Eridu lag.


De jaartallen van de Sumerische koningslijst luiden als volgt met de betreffende koning:
Alulim               8 Sars (28.800 jaar) 275.678 – 246.878 v.Chr
Alalgar            10 Sars (36.000 jaar) 246.878 – 210.878 v.Chr
Enmenluanna  12 Sars (43.200 jaar) 210.878 – 167.678 v.Chr
Ennengalanna  8 Sars (28.800 jaar) 167.678 – 138.878 v.Chr

Dumuzi          10 Sars (36.000 jaar) 138.878 – 102.878 v.Chr
Enzibzianna    8 Sars (28.800 jaar) 102.878 – 74.078 v.Chr
Enmenduranna (=Henoch) 5 Sars en 5 Ners (21.000 jaar) 74.078 – 53.078 v.Chr
Ubartutu        5 Sars en 1 Ner (18.600 jaar) 53.078 – 34.478 v.Chr
Hierna kwam de Zondvloed

1 Sar is 3.600 jaar, 1 Ner is 600 jaar, 6 Ners is 1 Sar.
Deze 8 koningen komen overeen met de aartsvaders vanaf Adam. In de Bijbel wordt er gesproken over 10 aartsvaders, de Sumeriërs kennen er ook tien, maar de laatste twee (Suruppak = Lamech en Ziu.Sudra = Noach) zijn geen koning geweest. Dit komt doordat Ubartutu (Metusalem in de Bijbel) heel lang leefde waardoor zijn zoon Suruppak (Lamech) en zijn kleinzoon Ziu.Sudra (Noach) geen kans kregen om koning te worden. Ubartutu (Metusalem in de Bijbel) regeerde tot aan de zondvloed. Daar komt ook het spreekwoord ‘zo oud als Metusalem’ vandaan.

Om uit te kunnen rekenen wanneer Henoch nu regeerde volgens de Sumerische koningslijst heb ik de koning Sargon van Akkad genomen omdat de periode waarin hij regeerde redelijk vast staat (diverse bronnen verschillen slechts een paar jaar).
Sargon
van Akkad regeerde volgens deze bronnen van 2334 tot 2279 voor Chr. Volgens de Sumerische koningslijst vond 32.144 jaar voordat Sargon regeerde de zondvloed plaats, ik kom dan uit in het jaar 34.478 voor Chr. Dit is dus het jaar waarin de zondvloed plaatsvond! 


De aanname van de huidige wetenschap is dat de zondvloed rond 10.500 voor Chr. plaatsvond, maar als we de Sumerische koningslijst moeten geloven, dan vond die dus een kleine 24.000 jaar eerder plaats. Henoch regeerde dus tussen 74.078 en 53.078 v.Chr. Dat is een zeer lange tijd geleden! Zeer veel langer dan dat men momenteel algemeen aanneemt.

Adam
De eerste koning van de Sumerische koningslijst is Alulim, oftwel Adam. Aan de hand van deze lijst kunnen we dus ook uitrekenen wanneer Adam leefde: namelijk in 275.678 voor Chr.
Alle cellen van ons lichaam bevatten DNA, ook de moedercel. Dit is de cel buiten de kern en wordt het mitochondriaal DNA, of mtDNA, genoemd. mtDNA mengt zich niet met het DNA van de vader en wordt dus in zuivere vorm doorgegeven van moeder op dochter. 

Douglas Wallace deed onderzoek bij veel vrouwen van veel rassen met als resultaat dat alle vrouwen afstammen van dezelfde vrouw: Eva in de Bijbel, de vrouw van Adam. Deze vrouw heeft ongeveer 300.000 tot 180.000 jaar geleden geleefd in Afrika. Een ander onderzoek, van Rebecca Cann, leverde een tijdsbestek op tussen 150.000 tot 300.000 jaar geleden. 

Het tijdperk dat Adam geleefd heeft valt precies in de periode die ik hierboven dankzij de Sumerische koningslijst uit heb gerekend (275.678 voor Chr). Het zal me niet verbazen als in de komende jaren deze periode tussen 300.000 en 180.000 jaar voor Chr. wordt bijgeschaafd richting 275.678 voor Chr.


De Piramiden van Gizeh in Egypte
De oude Egypenaren hebben zelf nooit gezegd dat ze de piramiden van Gizeh gebouwd hebben, maar toch nemen we dit tegenwoordig aan. Waarschijnlijk komt dit doordat de Griek Herodotus schreef dat de Grote Piramide door farao Khufu (Cheops) is gebouwd.
Op het Gizeh plateau komt de naam Khufu alleen voor in een inscriptie in de ruïnes van de tempel van Isis. Hierin wordt verteld dat Khufu de tempel van Isis restaureerde die naast de piramide van Khufu staat.

Tot op heden is niet bekend hoe oud de piramiden van Gizeh zijn en wie ze gebouwd hebben, maar volgens oude legenden zouden deze door Henoch gebouwd zijn vóór de zondvloed om er alle kennis in te bewaren. Henoch komt ook voor op de Sumerische Koningslijst, en was de zevende aardsvader. Hij regeerde tussen
74.078 en 53.078 v.Chr. en werd door de Sumeriërs Enmeduranna genoemd.


De Arabische historicus en arts Abu Sa’id el Balchi ontcijferde een inscriptie op de toen nog aanwezige buitenbekleding van de piramide van Cheops. “De inscriptie geeft als tijdsbestek van de bouw een periode aan waarin het sterrenbeeld Lier zich in het teken van de Kreeft bevond.” Uit de berekeningen vloeien tweemaal 36.000 jaar voor de higra, de vlucht van Mohammed van Mekka naar Medina in 622 na Chr., voort.
Dan zou de piramide van Cheops in 71.378 v.Chr. gebouwd zijn. Dit getal valt precies in de regeringsperiode van Enmenduranna, dat ik met behulp van de Sumerische koningslijst heb uitgerekend. 


Wat deze inscriptie nog interessanter maakt is dat de Lier het instrument is dat Henoch uit heeft gevonden, de inscriptie op de piramide van Cheops is dus een verwijzing naar Henoch. De tiende eeuwse Arabische historicus Abul Hasan Ali Al-Masudi wijst erop dat de grote piramide uit het tijdperk van driehonderd jaar voor de zondvloed stamt, ter nagedachtenis aan koning Surid. Deze koning wordt gelijk gesteld aan Henoch, die in een visie de zondvloed voorspelde.


De god Horem Akhet, dat ‘Horus in de Horizon’ betekent, werd geïdentificeerd met de Grote Sphinx van Gizeh. Zou dit betekenen dat de Sfinx door Horus is gebouwd? 
Ik zou me niet verbazen als dat inderdaad het geval is. Op de Oude Koningslijst komen twee godenkoningen met de naam Horus voor: één die voor Thoth heeft geregeerd, en de andere na Thoth, net voor de zondvloed. Als één van deze twee godenkoningen de Sphinx heeft gebouwd, dan is dat gebeurd tussen 39.493 en 28.727 v. Chr. De Sphinx is inderdaad veel ouder dan momenteel wordt aangenomen, doordat er veel erosiesporen van water zichtbaar zijn op de Sphinx. De laatste keer dat er zoveel water over het Gizeh plateau stroomde was tijdens de zondvloed.

Robert Bauval heeft bewezen dat de monumenten op het Gizeh plateau een afspiegeling zijn van het sterrenbeeld Orion ten opzichte van de Melkweg, en dat deze positie zich voordeed rond 10.500 v.Chr. Deze positie doet zich echter niet éénmaal voor, maar steeds opnieuw na iedere volledige precessie-cyclus van 25.776 jaar. 


De positie van de monumenten op het Gizeh plateau zijn dus ook een afspiegeling van Orion en de Melkweg rond 36.276 en 62.052 v. Chr.
Het zou dus kunnen zijn dat de eerste Horus, die voor Thoth regeerde, de Sfinx bouwde.


De piramiden van Cheops zijn gebouwd op een plateau dat geheel vlak is gemaakt, voordat met de bouw van de piramiden en de sfinx werd begonnen. Hierdoor ligt dit plateau lager dan het omliggende gebied, waardoor er aan de randen van het plateau verhogingen zijn. En juist deze verhogingen bevatten een aanwijzing, want hier zijn duidelijke erosiesporen van water zichtbaar. De laatste keer dat er zoveel water in Gizeh is geweest was tijdens de zondvloed, waaruit duidelijk blijkt dat de piramiden en de sfinx voor de zondvloed zijn gebouwd. Dit zijn een aantal duidelijke bewijzen dat de piramiden veel ouder zijn dan dat men momenteel aanneemt.


Henoch heeft daadwerkelijk alle kennis opgeslagen en verwerkt in de piramiden:
De piramide van Khufu staat met slechts een minuut afwijking op de dertigste breedtegraad. De zijvlakken maken een volmaakte hoek van 52 graden met de horizon. De verhouding tussen de oorspronkelijke hoogte en de omtrek is gelijk aan twee keer het getal pi: 146,73 meter (hoogte) * 2 * π = 921,46 meter: de omtrek. Volgens de geschiedenisboeken werd het getal pi pas door de Griek Archimedes ontdekt.

Het grondvlak is een vierkant. De diagonalen van het grondvlak zijn samen 25.826,53 ‘koninklijke duimen’ lang, een afspiegeling van de pressiecyclus. De hoogte van de piramide keer 43.200 is bijna precies de hoogte van de Aarde, en de breedte van de piramide keer 43.200 is bijna precies de omtrek van de Aarde. Het getal 43.200 was dus zeer belangrijk voor de piramidebouwers

Volgens de kosmologie van het hindoeïsme duurt één Grote Cyclus, Mahayuga, 4.320.000 aardse zonnejaren; zou dit te maken hebben met het getal 43.200 dat in de grote piramide van Khufu is verwerkt?

Op de zorgvuldig vlak gemaakte bodem werd een geweldig plateau opgericht. Ooit was de piramide van Khufu 146,6 meter hoog, dit komt overeen met de afstand van de Aarde naar de zon in miljoenen kilometers. De pirami­de bevindt zich in het zwaartepunt van de continenten.

De omtrek van de piramide is 36.524 p-inches. Gedeeld door 100 geeft dit 365,24. Dat is precies het aantal dagen dat de aarde nodig heeft om rond de zon te draaien. Het gewicht van de piramide is 5.300.000 ton. Het geodetisch bepaalde gewicht van de aarde is 5.300.000.000.000.000.000.000 ton.

De gulden snede geeft een verhouding weer die veelvuldig in de natuur voorkomt en deelt een lijn zodanig in twee ongelijke delen dat de verhouding van het korte tot het lange stuk gelijk is aan de verhouding tussen het lange stuk en het geheel. De gulden snede is nauw verbonden met de rij van Fibonacci getallen en wordt het getal phi genoemd. De gulden snede komt ook veelvuldig in de afmetingen van de mens voor, en het menselijk oog heeft een voorkeur voor voorwerpen die qua verhoudingen overeenkomen met de gulden snede.

Zelfs de gulden snede is verwerkt in de piramide van Khufu. Als we het zijvlak van de piramide van Khufu van de top recht naar beneden in tweeën delen, dan krijgen we twee driehoeken. Door nu de lengte van de basis van één zo’n driehoek te vermenigvuldigen met het getal phi, dan volgt daaruit de lengte van de schuine zijde. Ook de vloer en de granieten kist in de Koningskamer zijn gemaakt volgens de gulden snede. De Renaissance ontstond nadat men de teksten van Henoch opnieuw is gaan bestuderen, en men paste de gulden snede toe in kathedralen en bekende kunstwerken.

De 2.300.000 blokken wegen gemiddeld twee en een halve ton; sommige zeventig ton, de granietblokken in de Koningskamer bijvoorbeeld. Deze blokken werden zodanig mooi rechthoekig gezaagd, dat de grootste voeg tussen twee stenen niet groter is dan een halve millimeter! Dat geeft meteen ook aan hoe precies deze immense blokken naast elkaar werden gezet, ook op meer dan 130 meter hoogte. Deze granietblokken kwamen uit de steengroeven van Aswan, 800 km ten zuiden van Gizeh.


Tijdens de bouw van de Assuandam enkele jaren geleden heeft men geprobeerd om de oude bouwwerken van Abu Simbel te verplaatsen, maar het lukte niet om een blok van tweehonderd ton te verplaatsen. Om het toch te kunnen vervoeren heeft men het in stukken moeten zagen! 



De Koningskamer van de piramide van Khufu ligt precies ter hoogte van het midden van de piramide en er staat een grote granieten kist waarvan men denkt dat het als sarcofaag diende, maar de kist is compleet leeg. De steen waarvan de kist is gemaakt, is één van de hardste steensoorten op aarde. Zelfs met de meest moderne boormachines zou het twintig jaar duren om zo’n grote steen uit te hollen. De kist is groter dan de deuropening, dus deze is er al tijdens de bouw neergezet.

Het doel van de piramiden: bundelen van kosmische energie

De piramiden van Gizeh bevinden zich op een zeer groot knooppunt van leylijnen. Op deze knooppunten bevindt zich een zeer grote hoeveelheid kosmische energie en het zijn poorten naar andere dimensies en plaatsen waar paranormale ervaringen plaatsvinden. De piramiden zijn niet voor niets juist op deze plek gebouwd. 

Ze zijn precies uitgelijnd op de noord-zuid as en mede door hun specifieke vorm wordt de kosmische energie in de piramide gebundeld.

Rond 1930 ontdekte de Fransman Antoine Bovis dat in de Koningskamer dode dieren mooi gaaf gebleven waren, ondanks dat het er vochtig en donker is bij een temperatuur van ongeveer 20 graden Celsius, dat toch een ideale voedingsbodem voor ontbinding is. Antoine Bovis voelde aan dat het iets te maken moest hebben met de piramidevorm als zodanig.

Thuisgekomen maakte hij een exact schaalmodel van de piramide van Cheops. Hij lijnde zijn piramide zo nauwkeurig mogelijk noord-zuid uit en legde er op één derde deel van de hoogte een overleden kat onder. Zijn moeite werd beloond: de kat vertoonde geen enkel spoor van ontbinding, gaf geen geur af en bleef mooi gaaf, als het ware gemummificeerd. Antoine Bovis publiceerde zijn bevindingen in een tijdschrift en daardna begonnen ook anderen er mee te experimenteren.

Karl Drbal uit Tsjecho-Slowakije stelde de theorie op dat in de piramide een concentratie van kosmische energieën plaatsvind en veronderstelde dat dit invloed zou hebben op bijvoorbeeld de scherpte van een scheermesje. Ook hij bouwde een schaalmodel en legde een nieuw scheermesje onder de piramide op één derde deel van de hoogte, omdat zich daar het krachtveld bevindt. Hij heeft zich in totaal zestig keer met het mesje kunnen scheren. Later haalde hij met andere scheermesjes honderd tot tweehonderd scheerbeurten.

Dankzij het boek van Paul Liekens, Piramide energieën in de praktijk, heb ik de kracht van de piramide vorm zelf ervaren. In het boek staat precies hoe je de piramide kan maken en welke krachten zo’n zelf gemaakte piramide genereert als je die precies op de noord-zuid as plaatst. 

Ik heb twee van deze piramides gemaakt van karton in precies dezelfde verhoudingen als die van Khufu en onder ons bed gezet. Mijn vrouw had al maanden moeite om ’s avonds in slaap te komen, maar met de piramide onder het bed sliep ze binnen vijftien minuten als een roos. Ook vertelt Paul Liekens dat aluminiumfolie met energie wordt geladen als je het onder de piramide legt en dat het pijn wegneemt. Ik legde aluminiumfolie onder de piramide voor het geval iemand een keer ergens last van heeft. Na een week kwam mijn moeder op bezoek en ze zei dat ze pijn in haar been had. Ik haalde de aluminiumfolie op en legde die over haar been. Ze zei dat haar been warm werd waar de aluminiumfolie overheen lag, en na een half uur was de pijn verdwenen.


2 opmerkingen:

 1. Beste mike,
  Ik vond dit erg leuk om te lezen, ik moest gelijk aan de Qoraan denken. Ergens in de Qoraan staat dat de mensen vroeger heel oud werden, bij de moslims is dit bekent.
  Tip: kijk is op ontdekislam.nl, en lees WONDEREN VAN DE QORAAN.
  Met vriendelijke groeten,
  Selma

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Eén klein foutje wijst op de onzin van het geheel : de computers van die duitse vliegtuigen .....

  BeantwoordenVerwijderen