Lessen van Hoogontwikkelde Beschavingen voor een Betere Wereld

In deze dialoog herhaal ik de essentiële punten, de hoofdpunten, die jullie moeten begrijpen als jullie de dingen echt willen veranderen zoals jullie zeggen dat te willen doen.
En dus zeg Ik het nog eens: de verschillen tussen menselijke beschavingen en hoogontwikkelde beschavingen bestaan uit het feit dat hoogontwikkelde wezens:

  1. volledig observeren;
  2. naar waarheid communiceren.
Ze zien 'wat werkt' en zeggen 'wat zo is'. Dit is nog zo'n minuscuul, maar wezenlijk verschilletje dat het leven op jullie planeet onmetelijk zou verbeteren.

En dit is overigens geen kwestie van ethiek. Er bestaan geen 'ethische verplichtingen' in een hoogontwikkelde maatschappij; dat zou net zo'n raadselachtig concept zijn als liegen. Het is eenvoudigweg een kwestie van functionaliteit, van wat voordeel biedt.


Hebben hoogontwikkelde wezens geen ethiek?

Niet zoals jullie dat zien. Het idee dat een groep een waardestelsel bedenkt volgens welke waarden individuele hoogontwikkelde wezens moeten leven, zou hun begrip van 'wat werkt' geweld aandoen omdat elk individu de enige en uiteindelijke beoordelaar is van wat wel of geen passend gedrag voor hem is.
De discussie gaat altijd over wat werkt voor een hoogontwikkelde maatschappij, wat functioneel is en voordeel brengt voor allen, en niet over wat mensen 'goed' en 'verkeerd' zouden noemen.

Maar dat is toch hetzelfde? Hebben wij niet gewoon wat werkt 'goed' genoemd, en wat niet voor ons werkt 'verkeerd?'

Jullie hebben schuldgevoel en schaamte aan die labels geplakt - ideeën die voor hoogontwikkelde wezens net zo vreemd zijn - en jullie hebben een verbijsterend aantal dingen als 'verkeerd' geclassificeerd, niet omdat ze niet werken, maar omdat jullie je verbeelden dat ze 'ongepast' zijn; soms niet eens in jullie ogen, maar in Gods ogen.
Op die manier hebben jullie gekunstelde definities gemaakt van 'wat werkt' en wat 'niet werkt', definities die niets te maken hebben mat 'wat echt zo is'.
Je gevoelens eerlijk uiten wordt door de menselijke maatschappij bijvoorbeeld vaak als 'verkeerd' beoordeeld. Een hoogontwikkeld wezen zou een dergelijke conclusie nooit trekken omdat een precies bewustzijn van gevoelens het leven in elke gemeenschap of cluster vergemakkelijkt. En zoals ik al zei, een hoogontwikkeld wezen zou nooit gevoelens verbergen of het 'sociaal correct' vinden dat te doen.
Het zou trouwens onmogelijk zijn omdat een hoogontwikkeld wezen trillingen ontvangt - echte vibraties - van andere wezens die hun gevoelens duidelijk genoeg maken. Net zoals je soms de 'lucht kunt voelen' als je een kamer binnenloopt, kan een hoogontwikkeld wezen voelen wat een ander hoogontwikkeld wezen denkt en ervaart.

Feitelijke uitingen - jullie zouden het 'woorden' noemen - worden zelden of nooit gebruikt. Deze 'telepathische communicatie' komt voor bij alle bewuste hoogontwikkelde wezens. Sterker nog, je kunt zeggen dat de mate waarin een soort - of een relatie tussen leden van dezelfde soort - zich heeft geëvolueerd, wordt getoond door de mate waarin wezens het gebruik van 'woorden' nodig hebben om gevoelens, verlangens of informatie over te brengen.
En voor je die vraag stelt, ja, mensen kunnen dezelfde vaardigheid ontwikkelen en sommigen hebben dat al gedaan. Duizenden jaren geleden was dat in feite gewoon. Daarna zijn jullie teruggevallen naar het gebruik van oeruitingen - 'geluiden' eigenlijk - om te communiceren. Maar velen van jullie keren nu terug naar een schonere, accuratere en elegantere vorm van communiceren. Dit geldt vooral voor mensen die van elkaar houden, en het benadrukt een belangrijke waarheid: zorgzaamheid schept communicatie.
Waar innige liefde heerst zijn woorden vrijwel onnodig. Het omgekeerde van dit axioma (grondstelling) is ook waar: hoe meer woorden je onder elkaar moet gebruiken, des te minder tijd heb je te besteden om je om elkaar te bekommeren omdat zorgzaamheid communicatie creëert.
Uiteindelijk gaat alle echte communicatie over waarheid. En uiteindelijk is de enige echte waarheid liefde. En daarom is er communicatie als er liefde is. En als de communicatie moeilijk is, dan is dat een teken dat de liefde niet honderd procent aanwezig is.

Dat is fraai gezegd. Ik mag wel zeggen: fraai gecommuniceerd.

Dank je wel. En om de zaak samen te vatten volgt hier het model om te leven in een hoogontwikkelde maatschappij.
Wezens leven in clusters of wat jullie kleine, doelgerichte gemeenschappen zouden noemen. Deze clusters zijn niet verder georganiseerd in steden, provincies of landen, maar elk cluster staat met de andere in wisselwerking op gelijke basis.
Er zijn geen regeringen zoals jullie die kennen en er zijn geen wetten. Er zijn raden of conclaven. Meestal van de ouderen. En er bestaan 'gemeenschappelijke overeenkomsten', zoals je dat het beste kunt omschrijven in jullie taal. Die overeenkomsten worden gereduceerd tot een 'code voor drie partijen': bewustzijn, eerlijkheid en verantwoordelijkheid.
Hoogontwikkelde wezens hebben lang geleden besloten dat ze op deze manier willen samenleven. Ze hebben die keuze niet gebaseerd op een morele structuur of spirituele openbaring die een of ander wezen of een of andere groep naar voren heeft gebracht, maar op een simpele observatie van wat zo is en wat werkt.

Er zijn geen oorlogen en/of conflicten?

Nee, en dat komt voornamelijk doordat een hoogontwikkeld wezen alles deelt wat hij heeft, en hij zou alles geven wat jij je met geweld zou willen toe-eigenen. Hij doet dat omdat hij zich ervan bewust is dat alles toch van iedereen is en omdat hij altijd meer kan scheppen van wat hij 'weggaf' als hij dat werkelijk wil.
Er bestaat geen begrip als 'eigendom' of 'verlies' in een maatschappij van hoogontwikkelde wezens. Zij begrijpen dat ze geen lichamelijke wezens zijn, maar wezens die lichamelijk zijn. Ze begrijpen ook dat alle wezens aan dezelfde bron zijn ontsproten en dus dat wij allen één zijn.

Er bestaat geen 'schoolsysteem' in een hoogontwikkelde maatschappij, alleen maar een leerproces waarbij het nageslacht wordt herinnerd aan 'wat zo is' en 'wat werkt'. Het nageslacht wordt opgevoed door ouderen, niet door hun verwekkers, hoewel ze tijdens het proces niet per se van hun 'ouders' worden gescheiden; die mogen wanneer ze maar willen bij hen zijn en zoveel tijd met hen doorbrengen als ze verkiezen.
In wat jullie 'school' zouden noemen (de beste uitdrukking zou eigenlijk nog 'leertijd' zijn) stellen de kinderen hun eigen 'vakkenpakket' samen, waarbij ze de vaardigheden kiezen die zij graag willen verwerven, in plaats van dat hun wordt verteld wat ze moeten gaan leren. Op die manier zijn ze optimaal gemotiveerd en worden de vaardigheden van het leven snel, gemakkelijk en met plezier verworven.

Anders dan in jullie maatschappij, waarin volwassenen gedragingen in een vorm gieten die tegengesteld is aan wat ze willen dat hun kinderen leren, begrijpen volwassenen in hoogontwikkelde beschavingen dat hun kinderen doen wat ze anderen zien doen.
Een hoogontwikkeld wezen zou het niet in zijn hoofd halen zijn kinderen voor een apparaat te zetten dat beelden laat zien van gedrag waarvan ze willen dat hun kinderen dat vermijden. Een dergelijk besluit is in de ogen van een hoogontwikkeld wezen onbegrijpelijk.
En het zou net zo onbegrijpelijk zijn als een hoogontwikkeld wezen dat wel deed om vervolgens te ontkennen dat dergelijke beelden iets van doen hadden met de plotseling afwijkende gedragingen van zijn nakomelingen.

Ik herhaal dat het verschil tussen een hoogontwikkelde maatschappij en de mensen maatschappij kan worden teruggebracht tot één echt heel simpel element dat we waarachtige observatie zullen noemen.
In hoogontwikkelde maatschappijen accepteren wezens alles wat ze zien. In menselijke maatschappijen ontkennen velen wat ze zien.
Ze zien dat de televisie hun kinderen ruïneert en ze negeren dat. Ze zien geweld en 'verliezen' als 'amusement' en ontkennen de contradictie (tegenstrijdigheid). Ze constateren dat tabak het lichaam schade berokkent en doen net alsof dat niet zo is. Ze zien een dronken en ruwe vader, en het hele gezin ontkent dit en niemand mag er een woord van zeggen.
Ze constateren dat hun religies duizenden jaren lang er compleet niet in geslaagd zijn het gedrag van de massa te veranderen en ontkennen dat ook. Ze zien duidelijk dat hun regeringen meer doen om te onderdrukken dan om te helpen, en ze negeren dat.
Ze zien een gezondheidszorgsysteem dat in werkelijkheid een ziekenzorgsysteem is en dat tien procent van het geld besteed aan het voorkomen van ziekten en negentig procent om ziekte aan te pakken, om vervolgens te ontkennen dat er een winstmotief in het spel is dat elke reële vooruitgang tegenhoudt om mensen te leren hoe ze moeten handelen, eten en leven op een manier die een goede gezondheid bevordert.
Ze zien dat het eten van vlees van dieren die zijn geslacht nadat ze gedwongen zijn gevoerd met voedsel dat barst van de chemicaliën hun gezondheid bepaald geen goed doet, en toch ontkennen ze wat ze zien.

Alles hangt af van Wie je denkt te zijn en Wat je probeert te doen.
Als het je doel is om een lang en gezond leven te leiden, dan werken dood vlees eten, bekende kankerverwekkende dingen roken en grote hoeveelheden zenuwdodende, hersencellen slopende drankjes drinken niet. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is nakomelingen vrij van geweld en woede op te voeden, dan werkt het niet om hen jarenlang vlak voor levensechte beelden van geweld en woede te zetten. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is om goed voor de Aarde te zorgen en zuinig om te springen met haar natuurlijke rijkdommen, dan werkt het niet om te doen alsof die grondstoffen onuitputtelijk zijn. Dat is al aangetoond.
Als het je doel is een relatie met een liefhebbende God te ontdekken en te koesteren zodat religie er wel toe doet bij menselijke zaken, dan werkt het niet om te leren over een God van straf en wraak. Ook dat is al aangetoond.

Motivering is het belangrijkste. Doelstellingen bepalen de resultaten. Het leven komt voort uit jullie bedoelingen. Jullie ware bedoeling komt tot uiting in jullie daden, en jullie daden worden bepaald door jullie ware bedoeling. Net als met alles in het leven (en het leven zelf) is het een cirkel.
Hoogontwikkelde wezens zien die cirkel. Mensen niet.
Hoogontwikkelde wezens reageren op 'wat zo is'; mensen negeren dat.
Hoogontwikkelde wezens spreken de waarheid, altijd. Mensen liegen vaak, zowel tegen anderen als tegen zichzelf.
Hoogontwikkelde wezens zeggen iets en doen wat ze zeggen. Mensen zeggen het een en doen het ander.

Diep in je hart weten jullie dat iets verkeerd is. Jullie zien de tegenstrijdigheden in jullie gedragingen en jullie zijn nu echt klaar om die te laten varen. Jullie zien duidelijk zowel wat zo is als wat werkt, en jullie zijn niet meer geneigd om de verschillen tussen die twee nog langer te steunen.
Jullie soort ontwaakt. Jullie tijdstip van vervulling is nabij.
Je hoeft niet ter worden ontmoedigd door wat je hier hebt gehoord omdat het fundament al is gelegd voor een nieuwe ervaring, een grotere realiteit, en dit alles was alleen maar de voorbereiding daarop. Nu zijn jullie klaar om over de drempel te stappen.
Met name deze dialoog heeft als doel die drempel te nemen. Ten eerste om hem aan te wijzen. Zie je? Daar is hij! Want het licht van de waarheid heb je in deze dialoog gekregen.


Deze gehele tekst komt uit het volgende boek:
De Gesprekken met God, 3 delen in 1 band geschreven door Neale Donald Walsch


Geen opmerkingen:

Een reactie posten